Klimaat

De energiemarkt, de toekomst

Avatar foto

op

De energiemarkt, de toekomst
Deel dit nieuws

De ambitieuze klimaatplannen van de Nederlandse overheid hebben, ondanks de vele jarenlange waarschuwingen van technici, van het Nederlandse stroomnet een puinhoop gemaakt. De doelstellingen uit het Klimaatplan zijn vanuit technisch oogpunt een ongelofelijke blamage en de risico’s die willens en wetens genomen zijn kunnen alleen nog te verklaren zijn door een totale desinteresse of onkunde van een groot deel van het ambtelijke apparaat.

Zoals al eerder beschreven is de zogenaamde basislast voor een deel overgenomen door ‘wiebelstroom’ die zorgt voor ofwel een gebrek aan stroom of congestie op het net. De politiek doet op dit moment verwoede pogingen dit nog verder te ondermijnen door ook de modernste kolencentrales van Europa op de Maasvlakte en in de Eemshaven proberen te sluiten. Met een voldoende grote zak geld zullen de aandeelhouders met plezier afstand doen van deze assets, dat zal het probleem niet zijn. Daarmee wordt de basislast nog verder verzwakt en de afhankelijkheid van buitenlandse stroom verder vergroot.

Volgende ondoordachte plan is het Klimaatplan. Daarin staat te lezen dat Nederland aan de warmtepomp moet. Het effect van de invoering van de warmtepomp is dat huishoudens van het gas gaan, om vervolgens hun warmtepomp te voeden met stroom uit… jawel, een gascentrale. Het verhaal dat die warmtepomp-stroom uit zonnepanelen komt is, zeker in de winter, een fabeltje. Daarnaast is de doelstelling om vanaf 2030 geen nieuwe benzine- of dieselauto’s meer te verkopen, waardoor het aandeel elektrische auto’s explosief zal stijgen. Waar komt de hiervoor benodigde elektriciteit dan vandaan? Niemand die het weet. De congestie die actueel voor veel hoofdbrekens zorgt bij de distributiebedrijven is technisch oplosbaar. Deze stroomophoping ontstaat hoofdzakelijk omdat de opgewekte stroom van een windturbine of zonnepaneel weer via het hoogspanningsnet gedistribueerd wordt. In de praktijk betekent dit dat aanbieder A het bij klant B levert, en de Staat ertussen zit met BTW en energiebelasting. Indien aanbieder A echter réchtstreeks zou leveren aan klant B (en bij voorkeur de buurman zonder zonnepanelen) wordt het voor de Staat onmogelijk om klant B langs de staatskas te leiden. Technisch zou het betekenen dat het hoogspanningsnet ontlast wordt; de stroom hoeft immers niet meer via dat kanaal gedistribueerd te worden, maar gaat via de onderliggende distributiekanalen. Het ontbreken van mogelijkheden om de staatskas te spekken levert op dit moment grote hoofdbrekens op bij de ambtenarij waardoor het net overbelast blijft, met alle gevolgen van dien. In tal van provincies is het momenteel onmogelijk om grotere hoeveelheden stroom aan te bieden of te verbruiken, simpelweg omdat de netcapaciteit er niet meer is. Een andere flinke doorn in het oog zijn de grote datacentra die her en der in het land gebouwd zijn of nog gebouwd zullen worden. De omwonenden is wijs gemaakt dat het accepteren van grote windmolens in hun omgeving het klimaat ten goede komt en de opgewekte stroom hen ten deel valt; de praktijk is dat gemeentes afspraken hebben gemaakt met deze datacentra om de volledige stroomvraag in te vullen met de windstroom om de hoek. Nog veel wranger is dat de grote windmolens en zonneparken in de meeste gevallen heel ver weg staan van de plek waar de stroom benodigd wordt. Provincies als Groningen, Friesland, Drenthe en Noord-Holland staan er vol mee, terwijl de grootste vraag uit de Randstad komt. Het transport van deze grote hoeveelheden stroom vanuit de provincie naar de Randstad zorgt voor onnodige congestie op het hoogspanningsnet. Tegelijkertijd zorgt plaatsing van windmolens en zonneparken in de periferie van de Randstad (zoals IJburg), dus daar waar de vraag naar stroom en vooral verduurzaming het grootst is, juist voor de grootste maatschappelijke onrust. Als de windmolens stil staan? Ach, dan is er wel een gascentrale of kolencentrale die de stroom levert.

Capaciteitsproblemen zijn theoretisch ook nog op te lossen door een uitbreiding van de opslagcapaciteit. Helaas staat de accutechnologie feitelijk nog in de kinderschoenen. Grote hoeveelheden stroom opslaan is theoretisch wel mogelijk, maar door de omvang en kosten van dergelijke accupakketten nog niet haalbaar. Accu’s zouden vele malen kleiner en veel goedkoper moeten zijn plus een veel grotere opslagcapaciteit moeten hebben. Daarnaast is de huidige lithium-opslag verre van milieuvriendelijk, zowel niet tijdens de winning als tijdens de recycling. Deze uitdaging ligt bij de huidige Willie Wortels. Een potentiële oplossing ligt nog heel ver weg.  

Een volgend punt is de gascentrales in Nederland. Deze werden oorspronkelijk hoofdzakelijk gevoed door Gronings gas, waarmee afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden geen issue was. Doordat aardbeving-en klimaatproblemen in dezelfde tombola zijn geduwd door Ed Nijpels, is het ‘van het gas af’ in combinatie met de warmtepomp een klimaatonderwerp geworden, terwijl dat in feite twee verschillende zaken zijn. De elektriciteit die nodig is voor de warmtepomp komt uiteindelijk uit een buitenlandse elektriciteitscentrale met gas, bruinkool, steenkool of kernenergie, waardoor de afhankelijkheid van het buitenland nu niet alleen geldt voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland, maar indirect ook voor de verwarming van huizen in Nederland.

Kernenergie is ook nog een potentiële oplossing voor de basislast en de uitstoot van CO2… in Duitsland werden begin 2022 drie kerncentrales gesloten. Door sluiting van deze centrales wordt jaarlijks 30 miljoen ton CO2 méér uitgestoten door bruinkool- of kolencentrales om dit verlies aan capaciteit te compenseren. Hoe groot is de gewenste CO2-reductie in 2030 van Duitsland ten opzichte van 1990? Ongeveer 30 miljoen ton CO2! Dat geeft meteen de waanzin van de ‘klimaatdoelen’ aan.

Door een politiek die een enorm gebrek aan fundamentele kennis heeft is de energiemarkt richting afgrond geduwd. De black-out van het hele net is een kwestie van afwachten. Een black-out wil zeggen dat de complete stroomvoorziening uitvalt. Aangezien dit een domino-effect is, kunnen grote delen van Europa zonder stroom komen te zitten. Het opstarten en weer aan het net koppelen van elektriciteitscentrales vergt enkele dagen tot enkele weken. Wie herinnert zich niet de black-out in Californië van 2020 waarbij miljoenen huishoudens zonder stroom kwamen te zitten? Gelukkig heeft de politiek een noodscenario klaarliggen mocht zich dat in Nederland voordoen. Zodra pinautomaten, tankstations, stoplichten, vrieskisten, verlichting en verwarming uitvallen zijn er scenario’s voor de eerste vier uur, daarna wordt het zwart in de plannen.  

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Klimaat

Wopke Hoekstra deelt nieuwe klap uit aan boeren: veeteelt moet bloeden

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Wopke Hoekstra deelt nieuwe klap uit aan boeren: veeteelt moet bloeden
Foto: ANP

De jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties is nog maar een paar dagen oud, maar nu al is duidelijk dat burgers extra financiële aderlatingen moet doen. Dat komt omdat de ongekozen Europese Commissie en het demissionaire kabinet vergaande toezeggingen hebben gedaan aan armere landen.

Op de VN-klimaattop in Dubai is vrijdag 01 december afgesproken dat de voedselproductie voortaan ook wordt meegenomen bij plannen tegen klimaatverandering. Onder meer de Europese Unie heeft getekend. Dat betekent dat met name vlees duurder gaat worden.

Dat komt omdat volgens de berekeningen 70 procent van de uitstoot van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie wordt veroorzaakt door veeteelt. Dit aandeel is zo hoog, omdat methaan in de klimaatboekhouding heel zwaar meegerekend wordt: 1 gram methaan staat daarin gelijk aan 25 gram CO2.

De veestapel verkleinen wordt daarom ‘noodzakelijkheid’, bericht NRC. Volgens de krant is driekwart van het landbouwareaal wereldwijd nu in gebruik voor het produceren van vlees en zuivel.

De EU heeft ook al ingestemd met een omstreden fonds waarin ‘klimaatschade’ wordt betaald aan minder welvarende landen. Wat precies de definitie van zulke schade (aangericht door opwarming van de aarde) moet worden, is nog niet helemaal duidelijk. Maar Eurocommissaris Hoekstra heeft wel alvast beloofd geld in de pot te storten.

Namens Nederland gaf Hoekstra 15 miljoen euro, de EU gezamenlijk doet 225 miljoen euro in de pot als eerste inleg. Het is de bedoeling dat hier de komende jaren echter nog veel meer geld naartoe vloeit.

Het is de bedoeling dat er ook voor boeren en vissers die getroffen worden door de klimaatakkoorden, een vorm van compensatie komt, meldt NRC. Maar hiervoor is nog niet een apart fonds opgericht.

Verder Lezen

Klimaat

VN: ‘1270.000.000.000 euro CO2-belasting in 2030’

Avatar foto

Gepubliceerd

op

VN: ‘1270.000.000.000 euro CO2-belasting in 2030’
Foto: ANP

Een nieuw demissionair kabinetsvoorstel met minimum CO2-prijzen, hogere energiebelasting en kolenbelasting voorziet onomwonden een verslechterde concurrentiepositie van Nederland. Het voorstel ligt opmerkelijk genoeg in lijn met campagnes van Milieudefensie en Extinction Rebellion tegen als ‘fossiele subsidies’ geframede lastenverlichtingen.

Milieudefensie eist in advertenties op Facebook nu ‘klimaatrechtvaardigheid’. Voor reclames als deze krijgt de club jaarlijks 10 miljoen euro subsidie per jaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor ‘pleiten en beïnvloeden’ (…) Maar wat is ‘klimaatrechtvaardigheid’? “Niets meer en minder dan samen en eerlijk de klimaatcrisis oplossen”, aldus Milieudefensie. Zij stellen dat ‘de grote bedrijven’ maar liefst 37 miljard euro ‘fossiele subsidies’ zouden krijgen. “De overheid blijft vervuiling subsidiëren. En jij betaalt de rekening.”

Wat activisten hier als ‘subsidies’ framen bleek volgens het kabinet in zijn Kamerbrief in 2020 nog uitsluitend te gaan om belastingvrijstellingen- en verlagingen, zoals accijnsvrije kerosine voor de luchtvaart, om Schiphols concurrentiepositie te beschermen. Maar nu lijkt de overheid plots de kant te kiezen van pressiegroepen die de klimaatagenda van de Verenigde Naties steunen. Dat blijkt uit de nieuw voorgestelde ‘Wet fiscale klimaatmaatregelen en elektriciteit’. Dit betreft een wetswijziging in de ‘Wet belastingen op milieugrondslag’ (Wbm).

Een onderdeel uit de wetswijziging is de afschaffing van belastingvrijstellingen voor ‘duaal gebruik’ (energie en staalproductie) van kolen per 2028. Dat zou volgens het voorstel (bladzijde 11) werken als “extra stok achter de deur voor het grotendeels uitfaseren van kolen in Nederland”, en “het genereren van een budgettaire opbrengst”, oftewel hogere belastinginkomsten. Deze staan per 2028 begroot op 84 miljoen euro extra per jaar.

Op bladzijde 10 staat letterlijk toegegeven (op gezag van onderzoeksbureau Kalavasta) dat de maatregel de “ijzer en staalproductie in Nederland meer verliesgevend maakt.” Het wetsvoorstel van Rutte IV stelt onomwonden vast, dat staalproducenten zo kunnen worden verjaagd. “In andere landen wordt niet overwogen deze vrijstellingen te laten vallen. Dit zal waarschijnlijk de winstgevendheid van internationaal concurrerende bedrijven beperken.” Maar vervolgens concludeert het wetsvoorstel op bladzijde 11 ook opmerkelijk genoeg dat “de maatregel vrijwel geen effect heeft op het reduceren van broeikasgasemissies”.

Klimaatcashcow
Volgens Power Magazine (11 november) kondigde de Chinese regering juist aan om per 2024 de bouw van kolencentrales extra te steunen. Met daadwerkelijke ‘echte’ subsidies, staatssteun die 30 procent van de kosten dekt. Europa, met Nederland voorop, zet nu precies de tegengestelde weg verder in, om de klimaatagenda van de Verenigde Naties nauwgezet te volgen. Zo zit in het nieuwe wetsvoorstel ook een ‘minimumprijs CO2’ opgenomen. De industrie zou voortaan een minimumtarief voor een ton CO2 moeten betalen, oplopend naar ruim 70 euro per ton in 2030.

Dat onderdeel kreeg afgelopen jaar al de voor-stem van zowel de BBB als Pieter Omtzigt, naast de coalitiepartijen en Groen Links. Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit moet op een ton CO2 in 2030 in totaal 130 euro belasting zitten. Daarin zit een vast belastingtarief verwerkt, en de prijs die een ton CO2 nu kost in het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Voor dat ETS moet de industrie al wettelijk verplicht onkosten maken. Dankzij de Green Deal en Klimaatwet is in Europa de prijs van een ton CO2 al tot wereldrecordhoogte gestegen: van een tientje enkele jaren terug tot 80 euro nu.

De minimumprijs in het wetsvoorstel van demissionair kabinet Rutte IV moet garanderen dat de industrie in Nederland nooit minder CO2-belasting betaalt, dan wat ze nu aan CO2-lasten krijgen via emissiehandel. Het kabinet stelt weliswaar dat die minimumprijs geen ‘extra lastenstijging’ zou geven, maar dat is half waar: via de wettelijke plicht om 80 euro voor een ton CO2 te betalen wordt energieopwekking en -gebruik kunstmatig duurder ten opzichte van landen die de VN-agenda uitsluitend lippendienst bewijzen.

De met CO2-belasting opgedreven lasten voor elektriciteitsopwekking sijpelen vervolgens door naar burgers en bedrijfsleven via een verder stijgende energierekening. Volgens de Wereldbank werd (voornamelijk dankzij de hoge Europese CO2-prijs) afgelopen jaar al 100 miljard euro extra aan CO2-lasten opgehaald. Alleen het Canada onder Justin Trudeau lanceerde wetsvoorstellen, die een vergelijkbaar CO2-tarief beogen voor 2030, namelijk 127 Canadese dollars.

‘Klimaatbeprijzingstekort’
Volgens het voortgangsrapport dit voorjaar van de Verenigde Naties’ klimaatagenda in 2030, zou middels CO2-belastingen mondiaal maar liefst 1360 miljard dollar opgehaald kunnen worden, oftewel 1271 miljard euro. Dat is meer dan wat de NATO jaarlijks uitgeeft aan wapens en legers. Het kabinet-Rutte lijkt met dit voorstel andermaal op die agenda voor te sorteren. Daar bovenop komen dus de extra lastenverzwaringen op kolengebruik. Die lastenverzwaring zou ertoe moeten leiden, dat anders niet renderende energievormen meer kunnen concurreren met fossiele brandstoffen.

Oftewel, wanneer je brandhout via lastenverzwaringen duur genoeg maakt, wordt het rendabel om Louis Vuitton-tassen in je open haard te stoken. Met diezelfde redenering wil het kabinet-Rutte nu ook grotere bedrijven met hogere energielasten opzadelen. Dat constateert adviesbureau Berenschot in een PowerPointpresentatie van 12 augustus dit jaar. Zij interviewden in opdracht van de regering 50 bedrijven die getroffen worden door hogere energiebelastingen:

“De verhoging van de tarieven voor de energiebelasting leidt bij bedrijven tot hogere kosten voor energie en daarmee economisch gezien tot een betere business case voor verduurzaming.”

Op die wijze moet ’het klimaat’ jaarlijks nog eens tientallen miljarden euro’s extra staatsinkomsten kunnen opleveren. Dat toont ook het op 6 oktober uitgekomen rapport “Afschaffing fossiele-energiesubsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer” van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De overheidsinstanties reageren in dat rapport instemmend op de claims van Milieudefensie en Extinction Rebellion. Volgens het rapport, geschreven door Tilburgs milieueconoom Herman Vollebergh, zou de overheid meer dan 35 miljard euro per jaar aan ‘fossiele energie’-belastingen mislopen. Dat heet bij PBL het ‘klimaatbeprijzingstekort’, oftewel minder CO2-belastingheffing dan mogelijk is.

Belastingteruggaaf ‘fossiele subsidie’
Om lasten te verzwaren uit naam van ‘het klimaat’ zou bijvoorbeeld de belastingvermindering energiebelasting moeten sneuvelen op je energierekening. Die energiebelasting is onderdeel van de Wet belasting op milieugrondslag, die nu aangescherpt wordt. Volgens Vollebergh, namens het PBL, is belastingteruggaaf een ‘fossiele subsidie’ (bladzijde 45): “Het vaste bedrag was 461,62 euro in 2021 en de totale teruggave in 2021 bedroeg 3,8 miljard euro. Op basis van het aandeel fossiel (62 procent) komt het bedrag uit op 2,3 miljard euro voor het fossiele-energiegebruik. Dit bedrag verlaagt de energierekening voor huishoudens en wordt verstrekt omdat de Belastingdienst een deel van het energiegebruik als basisbehoefte ziet. Door deze argumentatie zien we dit als een fossiele subsidie.”

In 2022 en dit jaar verlaagde het kabinet die energiebelasting om burgers tegemoet te komen in stijgende energielasten. Wanneer het aan het PBL ligt en klimaatclub Extinction Rebellion, dan worden deze tegemoetkomingen aan burgers dus afgeschaft als ‘fossiele subsidies’. Andere ‘subsidies’ waarmee klimaatclubs tot hun hoge bedragen komen, betreffen lagere accijns voor diesel tanken ten opzichte van benzine, die gelijkgetrokken zouden worden, en de vrijstelling van kerosine in de luchtvaart die zou moeten sneuvelen.

De staatsschuld van 500 miljard euro met rentelasten van 8 miljard euro in 2023 lijkt ‘klimaatrechtvaardigheid’ alvast goed te kunnen gebruiken. Wie de miljoenennota voor 2023 vergelijkt met de belastinginkomsten van het jaar 2000, ziet dat het kabinet in euro’s nu meer belastingen en premies binnenhaalt dan 23 jaar geleden in guldens: 364 miljard euro nu tegenover 334 miljard gulden in 2000. Met milieu- en klimaatbelastingen werd ruim 20 miljard euro bijeengehaald in 2021, aldus het CBS. Energieheffingen uit naam van ‘het klimaat’ maakten daar 8 miljard euro van uit.

Het was daarom afgelopen zomer opmerkelijk: voor het eerst in de wereldgeschiedenis protesteerde een actiegroep die zich ‘Rebels’ noemt vóór (nog) hogere belastingen. In een land waar de lastendruk al groter werd in euro’s, dan in het jaar 2000 in guldens. ‘Klimaatrechtvaardigheid’ betekent dus niet het ontzien van burgers. Maar iederéén dood belasten.

https://milieudefensie.nl/actie/manifest-klimaatrechtvaardigheid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/09/19/wetsvoorstel-fiscale-klimaatmaatregelen-industrie-en-elektriciteit

https://www.powermag.com/china-will-guarantee-financial-support-for-coal-fired-power-plants/

Verder Lezen

Klimaat

Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Klimaat is alleen interessant als het geld oplevert
Foto: ANP Kitzsteinhorn Kaprun Oostenrijk 9 november 2023

Terwijl het al drie weken pijpenstelen regent, staan de kranten vol met een ‘watertekort’ in ons waterrijke land in 2030. Terwijl de kranten vol staan met skipistes die opdrogen en zouden moeten sluiten, zijn in de tweede week van november de eerste skipistes al open in Oostenrijk. Zodra je klimaatactivisten dat voor de voeten gooit is het ‘ja maar dat is een uitzondering’ of ‘ja maar dat is een momentopname’. Is het omgekeerd, vallen de mussen van het dak, dan zijn het de klimaatcritici die de dagopname als uitzondering zien. Wie lineair denkt, trekt ook alleen maar lineaire conclusies. Al dagen spuwt een vulkaan in IJsland een equivalent uit van 60 miljard euro aan CO2-belasting, terwijl moeder aarde geen cent in de kassa in Brussel zal bijdragen. Wat gaan ‘we’ daaraan doen dan als mensheid, want volgens alle modellen zou dit de aarde behoorlijk moeten doen opwarmen toch?

De illusie dat de mensheid het klimaat kan sturen komt uit modellen, lineaire modellen. En de conclusie van die lineaire modellen is het absolute Armageddon voor de mensheid, als we maar lineair blijven denken. Deden we ook in de zeventiger jaren trouwens, maar toen zou er een ijstijd aanbreken volgens weer andere modellen. De werkelijkheid is vele malen complexer, alle modellen en conclusies ten spijt. Wat wél werkelijkheid is, is de illusie dat als we maar veel geld naar Brussel en Den Haag brengen en warmtepompen en elektrische auto’s als burger kopen, het tij zou moeten keren. Het enige tij dat keert is de inkomstenbron van Brussel en Den Haag en de inkomstenbron van de bedrijven die zich laven aan de illusie dat uitgerekend hún producten de illusie van de politiek in stand houdt.

Zodra u dat door heeft, lacht u alleen nog maar om de politiek en alles en iedereen die het omarmt. Ook de politiek omarmt alleen maar een thema als het stemmen en dus macht oplevert, of geld in het laatje, net als al die bedrijven die eraan meedoen. De politiek geeft bedrijven gemeenschapsgeld als ze meedoen aan hun politieke illusie, en bestraft bedrijven die niet meedoen. Bedrijven hebben een toekomst als ze meedoen met de politiek, en geen toekomst als ze niet meedoen. Dus storten marketeers van bedrijven zich op ‘CO2’, en plots zijn alle producten ‘klimaatneutraal’, ‘CO2-reducerend’ of ‘klimaatvriendelijk’. De hele wereld weet inmiddels dat elektrische auto’s geen enkele bijdrage vormen, uitermate milieuonvriendelijk worden geproduceerd, een CO2-footprint ‘van heb ik jou daar’ hebben en absoluut geen enkele bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Beetje sneu ook als er dan een vulkaan uitbarst en alle zogenaamde inspanningen binnen enkele dagen teniet gedaan worden.

Het enige dat de Nederlandse burger doet aan de klimaatillusie is deze omarmen als het hem financieel voordeel oplevert. Een elektrische auto is voor een vertegenwoordiger wel zo lekker met veel minder bijtelling, ‘de zaak’ betaalt de veel hogere aanschafwaarde wel en zelf profiteren ze ervan. Zonnepanelen zijn alleen leuk als ze geld opleveren, zodra ze onder aan de streep geld kósten is er geen burger meer te vinden die ze op zijn dak legt. De politiek ‘stuurt’ niet de klimaatillusie, zij stuurt slechts hen die de illusie omarmen door de geldstromen dusdanig te sturen dat alleen de politieke volgelingen ervan profiteren.

De Nederlander kijkt alleen naar zijn portemonnee, en is een ideaal slachtoffer voor de Nederlandse politiek die alleen illusies omarmt als het macht of geld oplevert. Je kunt erin trappen, maar klaag dan ook niet als het plots in je nadeel blijkt te zijn; als je opeens tóch wegenbelasting moet betalen voor je elektrische mastodont, of als opeens je zonnepanelenstroom geen cent meer oplevert, of als de financiële voordelen opeens als ‘oneerlijk’ worden gezien door dezelfde politieke partijen die het eerst gepromoot hebben. En als het machtige Amerika zich uitspreekt tégen een verkleining van Schiphol, dan draait de politiek in één klap om, de klimaatillusie ten spijt die ze jarenlang gepredikt hebben. Het gaat niet om het klimaat, het gaat om geld en macht, veel duidelijker kunt u het niet hebben.

Het gaat om geld en macht, in de politiek, in het bedrijfsleven én bij u! Erken het gewoon en schiet niet in een kramp als de mussen van het dak vallen of de sneeuwpistes veel te vroeg opengaan. ‘We’ zijn er met boter en suiker ingegaan, en kunnen het tij alleen maar keren door de realiteit onder ogen te zien. Met elektrische busjes in Amsterdam redden we het klimaat echt niet, we ondersteunen slechts de partijen die daar hun macht en inkomstenbron aan ontlenen. Met een verkleining van Schiphol redden we het klimaat ook niet, we ondersteunen slechts de partijen die daar hun macht en inkomstenbron aan ontlenen.

Doorzie de illusie en omarm de realiteit.

Verder Lezen

Recent

Wopke Hoekstra deelt nieuwe klap uit aan boeren: veeteelt moet bloeden Wopke Hoekstra deelt nieuwe klap uit aan boeren: veeteelt moet bloeden
Klimaat9 uur geleden

Wopke Hoekstra deelt nieuwe klap uit aan boeren: veeteelt moet bloeden

De jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties is nog maar een paar dagen oud, maar nu al is duidelijk dat...

De Puinhopen van Rutte De Puinhopen van Rutte
Politiek1 dag geleden

De Puinhopen van Rutte

Mark Rutte lijkt op weg naar zijn volgende grote uitdaging; secretaris-generaal van de NAVO of voorzitter van de Europese Commissie....

Briefje aan Tijs van den Brink Briefje aan Tijs van den Brink
Opinie4 dagen geleden

Briefje aan Tijs van den Brink

Tenenkrommend, dat is het. De zogenaamde ‘zelfreflectie’ van Tijs van den Brink komt niet verder dan ‘we hebben te weinig...

Links loopt leeg door eigen hypocrisie Links loopt leeg door eigen hypocrisie
Politiek4 dagen geleden

Links loopt leeg door eigen hypocrisie

Een ‘rechtse’ buurman staat ’s morgens op, drinkt een kopje koffie, en denkt na hoe hij er een fijne dag...

VN: ‘1270.000.000.000 euro CO2-belasting in 2030’ VN: ‘1270.000.000.000 euro CO2-belasting in 2030’
Klimaat6 dagen geleden

VN: ‘1270.000.000.000 euro CO2-belasting in 2030’

Een nieuw demissionair kabinetsvoorstel met minimum CO2-prijzen, hogere energiebelasting en kolenbelasting voorziet onomwonden een verslechterde concurrentiepositie van Nederland. Het voorstel...

Woede en Tijd Woede en Tijd
Column1 week geleden

Woede en Tijd

De verkiezingsoverwinning van de PVV van Geert Wilders is een totale mokerslag waarvan de klap nog kolossaal nagalmt. In feite...

PVV slaat slag in grote steden door thuisblijvende linkse kiezer PVV slaat slag in grote steden door thuisblijvende linkse kiezer
Politiek1 week geleden

PVV slaat slag in grote steden door thuisblijvende linkse kiezer

De overwinning van de PVV bij de verkiezingen werd dit weekend beklaagd en bejammerd bij betogingen in tal van steden....

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus
Politiek1 week geleden

Yeşilgöz gooit 84 procent van eigen electoraat onder de bus

De PVV heeft overweldigend de verkiezingen gewonnen, maar daarmee is het premierschap van Geert Wilders nog geenszins zeker. Zowel nationale...

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes
Opinie2 weken geleden

Bij de NPO zweten ze inmiddels peentjes

‘Heb je de media, dan heb je de macht’, een gevleugelde uitspraak van menig dictatoriaal regime. De directie van BNN/VARA...

Domrechts heeft gewonnen! Domrechts heeft gewonnen!
Politiek2 weken geleden

Domrechts heeft gewonnen!

Je zult maar vanuit je geschakelde rijtjeswoning van 1,5 miljoen euro in Amsterdam-Zuid bij de NPO het nepnieuws vernemen dat...

Trending