Politiek

DOSSIER – Wob verzoeken onthullen meerdere ambtsmisdrijven

Avatar foto

op

DOSSIER – Wob verzoeken onthullen meerdere ambtsmisdrijven
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Ollongren, De Jonge en Grapperhaus pleegden meermaals ambtsmisdrijven door de Grondwet te torpederen

Nederland is één van de weinige landen ter wereld die géén constitutioneel hof heeft. Een constitutioneel hof geeft de burger de mogelijkheid wetgeving te laten toetsen aan de Grondwet, en of een regel niet in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden of met het gelijkheidsbeginsel zoals die in de Grondwet zijn vastgelegd. Een Nederlandse rechter is niet bevoegd te toetsen aan de Grondwet (Artikel 120). Zeker tijdens de coronacrisis is op grote schaal de Grondwet geschonden, en in andere landen, die wel beschikken over een constitutioneel hof, is menige wet daar dan ook uiteindelijk gesneuveld. In de Nederlandse situatie is de Tweede Kamer, en uiteindelijk de verantwoordelijk minister diegene die de Grondwet dient te bewaken en eventuele schendingen dient te voorkomen. Al vanaf 2002 wordt gepleit voor de vorming van een constitutioneel hof, maar het wordt keer op keer afgeschoten.


Simpel gezegd heeft u als burger geen poot om op te staan als uw fundamentele rechten door wetgeving worden geschonden en de Grondwet wordt getorpedeerd, omdat er nergens een loket is waar u zich kunt melden. De rechter mag er niet op toetsen en u bent als burger afhankelijk van de integriteit van het ambtelijk apparaat. Ambtenaren, ministers en de Tweede Kamer horen te waken over de Grondwet.

De tekst die nu volgt is lang en mogelijk op punten ook complex. Toch achten wij het noodzakelijk het op deze manier te publiceren, aangezien dan pas duidelijk wordt op welke wijze ambtelijk Nederland omgaat met grondrechten van burgers bij de totstandkoming van de deels ongrondwettelijke TWM (Tijdelijke Wet Maatregelen), en op welke wijze deze vertrapt worden in een wedren tussen departementen onderling. De burger is hierbij van totaal ondergeschikt belang, en dat is huiveringwekkend.  

Oplopende spanningen tussen ministeries

Uit WOB-onderzoek blijkt dat het Ministerie van Justitie er werkelijk álles aan heeft gedaan om juist de Grondwet te schenden en de TWM (Tijdelijke Wet Maatregelen) erdoor te drukken, ondanks vele waarschuwingen van ambtenaren en departementen. Bij de ontwikkeling van de ‘coronawet’ of TWM, waarbij talrijke grondwettelijke zaken met voeten getreden worden, blijkt zich een machtsstrijd te ontwikkelen tussen VWS en JenV (Justitie & Veiligheid).

Op 19 april 2020 verstuurt Hugo de Jonge via zijn Blackberry (ja, die heeft hij ook nog) een bericht aan een aantal collega’s binnen VWS met de tekst “En heb jij scherp hoe een afzonderlijke Covid19-wet zich verhoudt tot de WPG, ook qua bevoegdheden?” Een ambtenaar bij VWS schrijft in antwoord daarop: “Dat beeld heb ik niet, omdat mij niet duidelijk is wat Grapperhaus precies beoogt.” Nederland zit in een periode waarin langzaam coronamaatregelen worden versoepeld, maar tot verbijstering van VWS blijkt JenV plots te verordenen dat sectoren zélf met protocollen moeten komen voordat er afgeschaald kan worden. Dit leidt tot een gefrustreerde interne mail aan VWS-collega’s door het clusterhoofd met de tekst: “Mmm, hoe kan het nu dat wij daar niets van weten. Terwijl ik alles probeer zo transparant mogelijk met JenV, BZK, Buza etc. te doen?”

Uit emailverkeer van 20 april 2020 blijkt dat er bij VWS de frustratie over het handelen van JenV inmiddels vanaf druipt: “Een eigen Wpg van JenV en BZK, mag VWS nog mede-ondertekenen? Greep naar de macht omdat wij de grondwettelijke aspecten wat verwaarloosd hebben, landjepik richting Hugo? Wie staat er elke persconferentie naast Rutte? Grondslag voor een paar jaar? Verkiezingen in 2021?”

Bron: Wob verzoek

Feitelijk zijn hier 2 ministeries aan het vechten om de macht. Het ministerie van VWS heeft ‘zijn’ WPG (Wet Publieke Gezondheid) en acht zich, omdat het om een gezondheidscrisis gaat, verantwoordelijk. Afgesproken was, ook met de Kamer, dat de WPG aangevuld zou gaan worden met nieuwe wetten. Tegelijkertijd blijkt nu JenV (Justitie en Veiligheid) bezig met een ‘eigen’ en aparte wet, los van de WPG. Daardoor verschuift de verantwoordelijkheid en wordt Justitie en Veiligheid verantwoordelijk tijdens een gezondheidscrisis. Omdat JenV het ook nog eens op eigen houtje doet, zonder VWS daarin te betrekken terwijl zij wel de expertise op gezondheidsvlak hebben, leidt dit tot veel onvrede onder ambtenaren bij VWS.

Ook blijkt uit emailverkeer van 21 april 2020 dat er een spoedwetsvoorstel is over een onbekende app die uit de koker van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) komt, een organisatie die zich daar helemaal niet mee mag en kan bemoeien. En voor dat laatste blijkt ook een ‘spoedwetje’ in voorbereiding te zijn, blijkt uit hetzelfde mailverkeer, een ‘spoedwetje’ om het handelen van de NCTV te legaliseren…Dit is iets wat we al eerder zagen; eerst de wet overtreden en vervolgens de wet aanpassen zodat het opeens wél kan.

Op 22 april 2020 escaleert de zaak tussen VWS en JenV nog verder als blijkt dat iedereen die middag ‘onverhoeds’ geconfronteerd zal gaan worden met een onbekende brief en waarbij in een nieuw wetsvoorstel de verantwoordelijkheden van VWS gedeeltelijk overgaan naar VenJ. Gevolg is een interne mail binnen VWS waar de frustratie vanaf druipt: “Er mag niet gemorreld worden aan de centrale rol van de wet PG (red: Wet Publieke Gezondheid) bij de bestrijding van de Covid19-crisis. Deze brief is niet met VWS afgestemd en kan dus ook niet mede namens Min VWS en Min MZ verder.” Blijkbaar is een email met gelijke strekking ook naar het Ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken) gegaan (deze ontbreekt in het WOB-onderzoek…), maar er is wél een reactie van BZK en daaruit blijkt dat BZK zich niet herkent in de brief… kennelijk is het Ministerie van JenV geheel op eigen houtje bezig.

De oplossing voor de onrust: een interdepartementale werkgroep?

In de daaropvolgende dagen wordt er tussen diverse departementen flink gesteggeld, maar omdat de nieuwe coronawet vele ministeries treft wordt uiteindelijk besloten om een interdepartementale werkgroep op te richten om één en ander te kanaliseren. Doelstelling wordt de anderhalve-meter-samenleving te verankeren in wetgeving. De samenstelling van deze werkgroep leidt wederom tot grote frustratie bij VWS, blijkt uit emailverkeer van 2 mei 2020, want er zit een overmaat aan ambtenaren van JenV en BZK in deze werkgroep. “Dat is belachelijk onevenwichtig en niet te doen” en “Op de huidige manier komt er helemaal niks terecht van de evenwichtigheid van drie ministeries van Ollongren.” Dat lijkt ons forse ambtenarentaal waar de frustratie vanaf druipt… bovendien blijkt VWS voorstander van opname van de coronaregels in de WPG (Wet Publieke Zorg) en niet in een aparte wet die hier los van staat, ook omdat dit in een Kamerbrief eerder zo is vastgelegd. In een email van 4 mei 2020 wordt dit standpunt uitgebreid toegelicht. Op 6 mei escaleert de zaak verder door een email waarin letterlijk staat: “Wat een bizar idee deze tijdelijke wet (met bevoegdheidstoedeling aan de burgemeesters).” Het ministerie van JenV vind het allemaal maar geneuzel en schrijft in de late avond van 6 mei 2020 nog een mailtje met de mededeling dat de aparte wetgeving er zo snel mogelijk moet komen omdat Grapperhaus dit 20 mei al in de ministerraad wil hebben. De druk wordt verder opgevoerd…

Bij VWS begrijpen ze er niets meer van. Als eindverantwoordelijke tijdens een gezondheidscrisis trekken Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken alles naar zich toe terwijl zij helemaal niet verantwoordelijk zijn. In overlegstructuren waarin VWS de belangrijkste partij is, sturen Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken een overwicht aan ambtenaren die uitsluitend de belangen dienen van Justitie en Veiligheid. VWS wil de bestaande wetgeving die omschreven is in de WPG, zoals ook afgesproken met de Kamer, uitbreiden. JenV wil juist aparte wetgeving op poten gaan zetten, iets dat nergens is afgesproken, en door de overmaat aan ambtenaren in de overleggen dreigen de belangen van VWS en de afspraken met de Kamer onder te sneeuwen.

Bizarre voorstellen komen ter tafel en worden serieus in behandeling genomen

Bij de totstandkoming van de nieuwe wet worden allerhande instanties wakker die hun kans schoon zien om lang gekoesterde wensen dan ook maar meteen in wetgeving te vatten. Zo wil het RIVM de locatiegegevens van telefoons door een wijziging van de Telecommunicatiewet in handen krijgen, en wil IenW (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) temperatuurchecks in het openbaar vervoer vastgelegd krijgen.

Het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) gaat nog een paar stappen verder en wil nu de mogelijkheid krijgen om persoonsgegevens te verwerken uit alle netwerkverkeer van interne netwerken! Maar wat voor het volk geldt, hoeft natuurlijk niet voor ambtenaren te gelden. Zo wil Binnenlandse Zaken bedingen dat bijeenkomsten en vergaderingen van internationale organisaties ‘gewoon’ kunnen doorgaan. Let wel, dit staat allemaal letterlijk in WOB-documentatie!

Bron: Wob verzoek

Wat hier gebeurt is zeer extreem. De Telecommunicatiewet is er ook om de burgers te beschermen tegen een overheid die maar al te graag wil weten waar en wanneer u met uw telefoon ergens bent. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij moordzaken, worden deze gegevens door tussenkomst van een rechter vrijgegeven. Het RIVM wil nu álle gegevens van álle burgers in handen krijgen. Bij het netwerkverkeer tussen interne netwerken moet u denken aan dataverkeer tussen afdelingen en instanties bij bedrijven onderling. Dat zijn gegevens waar geheime diensten zelfs nu nog geen toegang toe hebben, maar waarbij deze diensten tijdens het opmaken van de nieuwe wetgeving een opening zien om ook die gegevens onder het mom ‘corona’ in handen te krijgen. U hoeft niet erg fantasierijk te zijn om te kunnen bedenken op welke wijze hier gebruik en misbruik van gemaakt kan worden, ook als er geen corona is.

De ijver om zoveel mogelijk onwettige en Grondwet schendende zaken in een nieuwe wet te gieten valt ook ‘een ambtenaar’ op die hier zowel VWS als JenV op wijst. Waarom ‘een ambtenaar’; de naam is zwartgelakt inclusief het departement. In zijn (of haar) schrijven op 15 april 2020 wijst hij (of zij) erop dat het ‘betreden van woningen’ en ‘onderzoek aan het lichaam’ pas komt te vervallen als de hele wetgeving is ingetrokken, en over diezelfde wetgeving schrijft hij (of zij) dat de vervalbepaling in de tussentijd dermate is herschreven dat deze nu ook onbeperkt kan gelden… Ja, u leest het goed. Het is duidelijk dat de ambtenarij hier bezig was uitermate vergaande wetgeving te ontwikkelen.

Externe partijen voorzien problemen

Op 16 mei 2020 slaat de GGD ook alarm, omdat hij ziet dat de wet WPG ondermijnd dreigt te worden door aparte wetgeving. Ook op andere plekken wordt duidelijk dat er een totaal gebrek is aan synergie tussen de departementen. BZK heeft plots een tweede schrijver toegevoegd die de belangen van Ollongren mag verwoorden (???). In een interne mail wordt het vergeleken met het kinderspel ‘zakdoekje leggen: als de muziek stopt sturen we die versie naar de consultatie.’ Men neigt er zelfs naar om de afzonderlijke stukken maar over de schutting te gooien en het oordeel van de Raad van State vervolgens maar af te wachten.

Op 19 mei 2020 wordt de chaos nog groter als blijkt dat er onduidelijkheid is welke bevoegdheden een bestuurder van een instelling nu wel of niet heeft. De schrijver maakt wel een héél scherpe constatering: hij noemt BZK ‘de hoeder van de grondrechten’… en zo is het inderdaad.

De overleggen verlopen steeds stroever zoals blijkt uit emailverkeer van een VWS-ambtenaar aan Hugo de Jonge; hij weet te bedingen dat “de anti-misbruikbepaling voor de appjes nu niet wordt meegenomen. Carrièrebevorderend is dat vermoedelijk niet..”, aldus de schrijver. De druk vanuit JenV is kennelijk zeer groot. Wat een ‘antimisbruikbepaling’ inhoudt laat zich slechts naar gissen…

Steeds duidelijker wordt dat JenV de situatie misbruikt om zeer vergaande wetgeving erdoor te drukken die volledig voorbijschiet aan de doelstelling: vervanging van noodverordeningen. Zo mailt een ambtenaar op 22 mei 2020 aan VWS dat het in nieuw bedachte wetgeving gaat om het isoleren van mensen die nog niet ziek zijn, en dat daarmee op geen enkele wijze aangetoond kan worden dat deze mensen een gevaar voor de gezondheid zijn (…) Isoleren van mensen die nog niet ziek zijn?

Meer en meer wordt duidelijk dat Justitie en Veiligheid een verstikkende greep op de vorming van de nieuwe wetgeving krijgt. Ook externe partijen zien dat nu. Vanuit VWS doen ambtenaren verwoede pogingen de macht van JenV te breken, met het risico hun eigen carrière op het spel te zetten. Het isoleren van gezonde mensen doet denken aan communistisch China en heeft niets meer met een gezondheidscrisis te maken, maar kennelijk is Justitie en Veiligheid druk doende om dergelijke wetgeving er door te drukken.

Brisante beslispuntennotitie: het gaat om grondrechtenbeperking

Uiterst brisant is de beslispuntennotitie van 27 mei 2020. Hierin wordt expliciet vermeld dat het doel van de Tijdelijke Wetgeving Maatregelen is een wettelijke grondslag te krijgen voor een grondrechtenbeperking. Pardon? Binnen een maand tijd is de doelstelling om tijdelijke noodverordeningen vastgelegd te krijgen in nauwelijks terug te draaien grondrechtenbeperkingen?

Bron: Wob verzoek

Meer en meer organisaties mengen zich in het debat. Op 2 juni 2020 mengt ook de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) zich in het debat. Zij constateren dat de voorgestelde maatregelen volstrekt onuitvoerbaar zijn, mede omdat er geen heldere regels voor de uitvoerbaarheid en handhaving zijn, maar juist wel strafmaatregelen voor instanties die zich er niet aan houden. De Nederlandse Orde van Advocaten vraagt zich op 3 juni 2020 af waarom dit allemaal noodzakelijk is, omdat alles al is afgedekt in de noodverordeningen. Artsenfederatie KNMG heeft het over ‘vergaande inbreuken op grondrechten’ en wijst er tevens op dat de Staten Generaal pas achteraf inspraak heeft in plaats van vooraf.

Bron: Wob verzoek

Op 14 augustus 2020 wordt Justitie en Veiligheid opmerkzaam gemaakt op het feit dat een aantal voorgestelde wijzigingen juridisch niet houdbaar zijn. Buiten het feit dat de dan geldende noodverordeningen hun juridische houdbaarheid verliezen omdat ze te lang duren is het ‘ingrijpen binnenshuis’ kwestieus, maar ook de verplichting van de mondkapjes is hoogstwaarschijnlijk al juridisch onhoudbaar.

Steeds meer partijen krijgen door dat men met iets bezig is waarvoor iedere grondslag ontbreekt. De bedachte wetten zijn onuitvoerbaar, niet controleerbaar, niet te handhaven en op veel punten schenden zij de Grondwet. Ook de vergaande regelingen om mensen binnenshuis op te zoeken zijn juridisch niet meer te verantwoorden omdat zij direct in conflict zijn met de Grondwet. Ook blijkt dat de mondkapjesplicht op een erg gammele basis gebaseerd is. Zeer belangrijk is ook de opmerking van Nederlandse Orde van Advocaten die weliswaar een noodzaak ziet om de wetgeving beter te verankeren in de wet, maar zich tegelijkertijd afvraagt waarom de Grondwet geschonden moet worden als er al bestaande wetgeving is die met noodverordeningen hetzelfde bereikt. Waar is Justitie en Veiligheid meer bezig?     

VWS draait bij, dan toch maar een TWM (Tijdelijke Wet Maatregelen)

Op 25 augustus 2020 maakt Hugo de Jonge een vreemde draai. Wilde hij eerst alles onderbrengen in de bestaande WPG, nu wil hij weten in hoeverre verplichte quarantaine opgenomen kan worden in de Tijdelijke Wet Maatregelen, vergelijkbaar met Duitsland. Kennelijk is de TWM onontkoombaar geworden. Ook meer bizarre wetsvoorstellen komen nu aan de orde, zoals stemverheffing tijdens demonstraties… men had dit willen verbieden maar heeft toch met de hand over het hart gestreken…

Op 31 augustus 2020 ontstaat enige onduidelijkheid in de voorbereidingen van een gesprek tussen de staatsecretaris en de ministers over de TWM. Onduidelijk is of de Kamer vooraf of achteraf geïnformeerd dient te worden. Vooraf is gebruikelijk, maar kennelijk is het nu zo vastgelegd dat het achteraf is, iets waar de ‘gezaghebbers’ ook op hebben aangedrongen.

Ondertussen begint VWS zich zorgen te maken over de beeldvorming rondom Hugo de Jonge, zoals blijkt uit een brief van 9 september 2020. Kern van de zorgen is dat de onrust over de TWM in de publieke opinie opgehangen wordt aan Hugo de Jonge, terwijl het hele Kabinet uiteindelijk verantwoordelijk is. Ook uit emailverkeer van 10 september 2020 blijkt dat men zich steeds meer zorgen maakt over de beeldvorming over de TWM, maar niet getreurd, VWS gaat nadenken over een communicatiestrategie om de beeldvorming te verbeteren… uit een media-analyse van 10 september wordt de onrust beschreven en erop gewezen dat niet Hugo de Jonge maar Grapperhaus, en in mindere mate minister Ollongren, de initiators van de wet zijn… dit bevestigt het beeld dat we inderdaad hebben…

VWS maakt zich zorgen om haar leider Hugo de Jonge die te veel komt te lijden onder alle publieke aandacht voor de TWM. Ze willen hun leider niet laten beschadigen, terwijl juist 2 andere bewindspersonen verantwoordelijk zijn voor de schade.

Er blijkt totaal geen onderbouwing te zijn voor de anderhalve meter

Ook opmerkelijk is dat pas op 18 september 2020 VWS aan RIVM een onderbouwing vraagt voor de anderhalve meter… De Tijdelijke Wet Maatregelen moet namelijk voorgelegd worden aan de Raad van State en die zullen (uiteraard) naar een onderbouwing vragen… Opmerkelijk genoeg geeft het RIVM schriftelijk aan op zo’n korte termijn geen antwoord te kunnen geven. Heel Nederland houdt al sinds maart 2020 anderhalve meter afstand, maar het RIVM kan daar geen onderbouwing voor aanleveren als daarom gevraagd wordt? Om het wetenschappelijke gehalte hiervan verder te onderbouwen, oppert het RIVM de adviezen (pardon, adviezen?) van de WHO (World Health Organization) en het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) maar toe te voegen die, u raadt het al, ook geen wetenschappelijke onderbouwing kennen. De oorspronkelijke doelstelling was de anderhalve meter in wetgeving te verankeren, maar er blijkt nu dus helemaal geen deugdelijke grondslag voor te zijn.

Bron: Wob verzoek

Eigenlijk is het te zot voor woorden dat nu pas voor een onderbouwing wordt gevraagd. Al vanaf maart 2020 worden mensen bekeurd omdat ze geen anderhalve meter aanhouden op een bankje in het park, worden demonstraties verboden omdat de anderhalve meter niet kan worden aangehouden (behalve die van BLM en enkele klimaatdemo’s dan) en staat op ieder pamflet van de overheid een plaatje om duidelijk te maken dat men anderhalve meter afstand moet houden. Maar als er gevraagd wordt naar een onderbouwing bij het RIVM, dan heeft men het opeens over een ‘bescheiden wetenschappelijke onderbouwing.’ En alle krachten zijn er nu op gericht om wetgeving te vormen die de anderhalve meter in de wet moet gaan verankeren? Op grond van wat dan? Een bescheiden wetenschappelijke onderbouwing?

TWM (Tijdelijke Wet Maatregelen) blijkt al voor het debat voorgekookt te zijn

Inmiddels wordt er stevig achter de schermen gelobbyd (in de betreffende mail heet dat ‘gedeald’) voor de TWM. Op 25 september 2020, 12 dagen vóór het debat, staat vast dat er een meerderheid bij elkaar ‘gedeald’ is, waarbij PvdA, SGP, GL en mogelijk ook 50PLUS vóór zullen stemmen. Let wel, dat is dus nog voordat de daadwerkelijke stukken waarom het gaat naar de Tweede Kamer zijn gestuurd!!! Deals worden dus beklonken alvorens officiële stukken worden verspreid en nog voordat het de Tweede Kamer bereikt. Dat wil dus ook zeggen dat in de Tweede Kamer een debat over de TWM alleen nog maar een toneelstukje voor het volk is geworden, waarbij de deal allang in de achterkamertjes beklonken is.

Bron: Wob verzoek

Op 7 oktober 2020 wordt vervolgens de TWM (Tijdelijke Wet Maatregelen) met meerderheid van stemmen aangenomen…

Jawel, de wet is erdoor. Maar na het lezen van voorgaande zal u duidelijk zijn dat er maar weinig partijen zijn te vinden die het ermee eens zijn (geweest). Er is op ambtelijk niveau een machtsstrijd gaande geweest tussen 3 ministeries, en het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft ‘gewonnen’; een apart wet, los van de reeds bestaande Wet Publieke Gezondheid. En de Kamerleden, die dat hadden moeten bewaken en die medegedeeld was dat de WPG aangepast zou worden, stemden in meerderheid vóór een aparte wet. Of de nieuwe wet fundamentele rechten en vrijheden schendt kunt u als burger nergens laten toetsen. De rechter mag het ook niet toetsen, maar het ligt nu wel vast.

Grondwet wordt op vele punten geschonden door ministers

En waarom pleegden Ollongren, De Jonge en Grapperhaus dan ambtsmisdrijven zult u zich afvragen? Iedere minister dient de Grondwet te respecteren, dat is onderdeel van de wet. De regering en de Staten-Generaal worden beschouwd als hoeder van de Grondwet. Wegens ons parlementaire stelsel ligt het zwaartepunt van de beslissingsmacht over de uitleg van die Grondwet uiteindelijk bij de Tweede Kamer. Daarnaast staat in de wet ‘Ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen’ dat bij niet-naleving de desbetreffende minister van deze verplichting verantwoordelijk en in rechte vervolgbaar is: “De medeondertekening van wetten en koninklijke besluiten door een of meer ministers of staatssecretarissen wijst de voor die wetten en koninklijke besluiten verantwoordelijke ministers of staatssecretarissen aan.” En dat maakt Ollongren (mede) strafbaar en vervolgbaar. Maar niet alleen Ollongren. Kijken we wie de wet heeft (mede) ondertekend, dan zijn ook Grapperhaus en De Jonge verantwoordelijk. Alleen de Koning kent onschendbaarheid op dat vlak.

Bron: Wob verzoek

Daarnaast is de wijze waarop deze grondwetswijzigingen hebben plaatsgevonden niet conform de Grondwet gebeurt. De wijze waarop de Grondwet kan worden gewijzigd, wordt geregeld in hoofdstuk 8 van de Grondwet. De voornaamste bepalingen daarbij zijn dat dit in twee stappen moet gebeuren en dat bij de tweede stap een versterkte meerderheid nodig is. Eerst moet een ‘overwegingswet’ worden aangenomen door Tweede en Eerste Kamer. Daarna wordt de Tweede Kamer ontbonden en vinden daarvoor verkiezingen plaats. Hierna besluiten Tweede en Eerste Kamer over de eigenlijke wijziging. De Grondwet wordt alleen gewijzigd als dit voorstel met twee derde van de stemmen is aangenomen.

Ollongren, De Jonge en Grapperhaus hadden hier staatsrechtelijk gezien moeten ingrijpen, maar deden dat nadrukkelijk niet. De beslispuntennotitie van 27 mei 2020, waarin expliciet wordt vermeld dat het doel van de Tijdelijke Wetgeving Maatregelen is een wettelijke grondslag te krijgen voor een grondrechtenbeperking maakt dat de ministers Ollongren, Grapperhaus en De Jonge wisten waarmee ze bezig waren, en maakt hen daardoor strafbaar.

Waarom de ministers ook daar weer mee wegkomen? Ach, zolang Rutte’s positie er niet door bedreigd wordt, gebeurt er echt helemaal niets mee. De rechterlijke macht, die de wet zou moeten kennen, houdt haar mond…

Verder Lezen

1 Reactie

 1. Bert Scheltinga

  29 juni 2022 in 18:49

  Ongelofelijk

 2. A. vdL

  30 juni 2022 in 14:13

  Ongelovelijk, schandalig, crimineel.
  Je mag de woorden zowel afzonderlijk als direct achter elkaar in 1 zin gebruiken.
  Opsluiten die lui. Allemaal die onze mensenrechten hebben geschonden. Onze ouderen in eenzaamheid hebben laten overlijden. Onze jeugd kostbare jaren van ontwikkeling hebben ontnomen en veel mensen in depressie hebben gestort.

  Dank jullie wel voor jullie onvermoeibare drive om dit soort dingen tot op de bodem uit te zoeken en aan het licht te brengen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Politiek

De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof

Avatar foto

Gepubliceerd

op

De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof
Foto: ANP

Met het naar voren schuiven van de 67-jarige topambtenaar Dick Schoof als opvolger van Mark Rutte begint een nieuw hoofdstuk van de Nederlandse democratie. Het is misschien wel het laatste hoofdstuk.

 

Het nieuws dat Schoof de aanvoerder van de nieuwe regering wordt, kwam ook volgens NOS-verslaggever Arjan Noorlander als een ‘verrassing’. “Het is een konijn uit een hoge hoed”, zei Noorlander op 28 mei in Nieuwsuur. “En dat konijn moest daar vandaag zelf ook nog behoorlijk aan wennen.”

Noorlander doelde op de persconferentie die de toekomstige premier zojuist had gegeven. Schoof, zichtbaar niet op zijn gemak, had verteld dat hij weliswaar ‘een premier van alle Nederlanders’ wilde zijn, maar wilde geen lastige vragen beantwoorden over zijn verleden als baas van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Lees: hoe hij zijn dienst tegen alle regels in gewone Nederlandse staatsburgers had laten bespioneren. Alles was gebeurd in overleg met het kabinet, was alles wat Schoof daarover wilde zeggen.

Interview

Een ambtenaar krijgt na zo’n nietszeggend antwoord van zijn collega’s een waarderend schouderklopje, maar een politicus verliest er stemmen door. “Hij zal toch ook politiek moeten worden”, verzuchtte Noorlander, die daar meteen aan toevoegde dat hijzelf er eigenlijk vanuit ging dat Schoof desondanks de nieuwe premier zou worden.

Op 6 maart 2024 had Schoof een interview gegeven met De Groene. Frans Timmermans, leider van de PvdA-GroenLinks-fractie, vertelde voor de camera’s van de NOS dat hij dat interview na de lancering van Schoof nog maar eens herlezen had. Hij kon nu beter begrijpen waarom Schoof kandidaatspremier was.

In dat interview gaf Schoof aan dat hij als topambtenaar collega’s die PVV hadden gestemd “diezelfde ruimte geeft als alle anderen”. In het interview zei Schoof ronduit dat hijzelf gewoon zou samenwerken met een PVV-regering. “Het is natuurlijk niet zo dat als een kwart van de mensen op de PVV stemt, dat dan ineens een kwart het verkeerd heeft gezien”, verklaarde Schoof.

Voor het conformistische deel van Nederland, dat zijn stem uitbracht op D66 of de PvdA-Groenlinkse combinatie, was de komst van Schoof in het centrum van de macht een gruwel. Hoe was het mogelijk dat iemand met invloed PVV-stemmers als volwaardige mensen beschouwde? Iedereen die iets voorstelde beschouwde PVV-stemmers toch als ‘deplorables’ die moesten worden geïsoleerd, genegeerd en gecorrigeerd?

Het non-conformistische deel van Nederland was evenmin gerust op de komst van Schoof, maar dan om een andere reden. Als zij het interview met De Groene herlazen, kregen zij vooral de koude rillingen bij de uitspraken van Schoof over vrijheid. “Er zijn allerlei ontwikkelingen in en buiten onze samenleving waar we ons aan moeten aanpassen”, had Schoof zich laten ontvallen. “Neem de balans tussen vrijheid en privacy. Die is niet in beton gegoten.”

Greep naar de macht

Op het eerste gezicht zijn die uitspraken van de nieuwe premier misschien nietszeggend. Wie weet wat speurders als Cees van den Bos de voorbije jaren hebben ontdekt in vrijgegeven overheidsdocumenten, begrijpt hoe onheilspellend ze zijn.

Schoof kreeg in 2013 de leiding over de NCTV, sinds 2012 één van de drie belangrijke inlichtingendiensten in ons land. In 2018 verkaste Schoof naar de AIVD, maar in 2020 kreeg hij het weer voor het zeggen bij de NCTV. Schoof werd toen topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Omdat ook de NCTV was verhuisd naar dat ministerie, kwam de NCTV dus weer onder Schoofs controle.

Schoofs NCTV was een spin in het web tijdens de coronacrisis, blijkt uit vrijgegeven documenten. De NCTV was nauw betrokken bij alle coronabesluiten van het kabinet. Of het nu ging om de maskerplicht, de afstandsregels, de avondklok of de vaccinaties, de NCTV adviseerde, suggereerde en bedacht ze. Bovendien fungeerde de NCTV als het doorgeefluik van alle besluiten naar de ministeries. Tijdens de crisis kreeg de NCTV zonder één schot te lossen de macht in handen, concludeerde Van den Bos.

Ambtenaren van het ministerie van VWS, die merkten hoe niet zij maar de NCTV de regie had over het coronabeleid, kwamen tot eenzelfde slotsom. “Dit is een greep naar de macht”, schreef een gedesillusioneerde ambtenaar in een vrijgegeven mailbericht.

Zelfs het veelbesproken Outbreak Management Team, waarnaar het kabinet regelmatig verwees, had tijdens de crisis minder in de melk te brokkelen dan de NCTV. Hetzelfde gold voor het RIVM. Uit de documenten bleek dat de NCTV al coronamaatregelen voorstelde aan het kabinet op het moment dat RIVM nog aan het zoeken was naar een wetenschappelijk klinkende onderbouwing.

In andere westerse landen gebeurde overigens hetzelfde. Ook daar kregen inlichtingendiensten het tijdens de coronacrisis voor het zeggen. Omdat er volgens de Wob-documenten ook overleg was tussen de NCTV en zusterorganisaties in andere landen, was er mogelijk sprake van een internationaal gecoördineerde actie.

Tegen de eigen bevolking

Net als in landen als Australië, Groot-Brittannië en Canada het geval was, hielden de Nederlandse inlichtingendiensten tijdens de crisis de eigen bevolking nauwlettend in de gaten. De NCTV en diensten die met de NCTV samenwerkten maakten nepaccounts aan en registreerden wat bekende en minder bekende coronacritici op internet zeiden. De NCTV schakelde internettrollen in om overheidsstandpunten te verdedigen en critici te beschadigen. Het gebeurde zelfs dat politieagenten aanbelden bij individuen die onwelkome meningen hadden geuit. Neuroloog Jan Bonte, een icoon van de tegenbeweging, verdween na een stekelige tweet een paar dagen achter tralies.

Een overgroot deel van die praktijken was illegaal. Schoof wist dat heel goed. Juristen van diverse ministeries, inclusief dat van hem, herinnerden hem er tot vervelens toe aan. Desondanks ging hij er gewoon mee door. Dat is typerend voor Schoof, vertellen mensen die hem goed kennen in de media. Zij schetsen Schoof als een slimme en ambitieuze technocraat die de grens van wat nog mag opzoekt (volgens de één) of die grens doelbewust overschrijdt (volgens de ander).

Na het wegebben van de coronavrees verbeterde de situatie niet. De strijd van Europese en nationale overheden tegen vermeende desinformatie verhevigde alleen maar. De kabinetten Rutte lieten zich steeds minder aan de democratische spelregels gelegen liggen. Politici met afwijkende meningen staan voor rechter. De schaduw van de NCTV is niet meer over het hoofd te zien.

Stap verder

Toch is het eindpunt van de neerwaartse spiraal nog niet bereikt, suggereert het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 57 dat de NCTV in 2022 publiceerde. In dat rapport verklaarde de dienst dat het zich vooral zorgen maakte over mensen die geloven in ‘complottheorieën’. Dat zijn bijvoorbeeld burgers die geloven dat niet gekozen volksvertegenwoordigers, maar een deep state van geheime diensten achter de schermen aan de touwtjes trekt. En dat soort burgers zijn gevaarlijk, aldus de NCTV. “De verspreiding en normalisering van dergelijke theorieën kan aanleiding vormen voor het plegen van extremistische en zelfs terroristische handelingen.”

We zullen niet lang hoeven wachten op een kabinet dat daadwerkelijk maatregelen tegen de dragers van deze ideeën zal treffen. De premier die dit kabinet zal leiden, is er al.

Verder Lezen

Politiek

Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord?
Foto: ANP

Het is werkelijk wereldnieuws: het onlangs bereikte akkoord voor een nieuwe Nederlandse regering. Van de VS en Canada tot aan Indonesië is aandacht besteed aan het nieuwe regeerakkoord in Nederland dat een aantal basisprincipes van de EU overboord kiepert. In sommige persberichten wordt Wilders ‘’de nieuwe Orban van de EU” genoemd, in andere wordt een oorlog tussen de EU en de nieuw te vormen Nederlandse regering verwacht. Welke plannen van de nieuwe Nederlandse regering staan haaks op die van Brussel en wat voor gevolgen kan dit hebben?

 

Verwarrend politiek programma voor de EU

De European Council on Foreign Relations (ECFR) publiceerde op 17 mei jongstleden een heldere analyse van wat het nieuwe regeerakkoord voor de relatie met de EU gaat betekenen. Volgens de ECFR zijn er een aantal positieve punten in het akkoord die onmiddellijk de steun van de EU zullen krijgen zoals een sterke steun voor het NAVO-beleid en onverminderde steun voor het financieren van de oorlog in Oekraïne. Dit zijn de twee punten die NSC binnen heeft weten te harken. Ook zal de EU het voornemen van de nieuwe Nederlandse regering, om een eigen Europese defensie-industrie op te bouwen, steunen.

Het gaat helemaal fout als de onderwerpen immigratie, douanecontroles, aanpassingen van wetgeving voor de agrarische industrie, milieu, CO2- en stikstofreductie aan de orde komen. Als het hier over gaat, staat het regeerakkoord diametraal tegenover het EU-beleid en, nog erger, tegenover EU-wetgeving. De meeste, zo niet alle, milieu- en immigratieregels van de EU worden geschonden door het regeerakkoord en dat gaat Brussel niet pikken, zo is de verwachting. Een ideologische oorlog tussen de EU-top en de nieuwe Nederlandse regering is een reële mogelijkheid.

 

Samenwerking met andere EU kritische lidstaten en inhoudelijke oorlog met Brussel

Volgens de ECFR-analyse vermeldt het nieuwe Nederlandse regeerakkoord ook als doel het migratiebeleid van de EU aan te passen met de medewerking van ‘gelijkgestemde lidstaten’. Door dit te doen zou de nieuwe coalitie EU-sceptische lidstaten zoals Hongarije een bondgenoot kunnen bieden die zich in bepaalde kwesties tegen de Europese mainstream kan verzetten en daarmee de macht van de EU verzwakken.

Volgens een recent artikel in de Volkskrant gaat de EU ervan uit dat de oorlog tegen de nieuwe Nederlandse regering zelfs een ‘driefrontenoorlog’ zal zijn, eentje waar zelfs Poetin zich niet aan zou wagen: oorlog op de gebieden van migratie, milieu en landbouw.

Ook in Indonesië is het nieuwe regeerakkoord groot nieuws. The Jakarta Post besteedde er een hoofdartikel aan. Daarin staat dat Wilders volledig uit het op 11 april 2024 gesloten EU-migratieakkoord wil stappen. Een actie die de nieuwe regering zal verliezen gezien de wettelijke status van dat Europese migratieakkoord, aldus The Jakarta Post.

 

Alomvattende oorlog met Brusselse machthebbers

Volgens het internationaal bekend politiek nieuwsmagazine Politico, is de nieuwe Nederlandse regering voornemens om op talloze punten de strijd met de EU aan te gaan. In een recente, zeer uitvoerige analyse komt Politico met de volgende strijdpunten tussen de EU en de regering Wilders:

 • Verlaten van het in april gesloten EU-migratiepact
 • Deporteren van mensen zonder geldige verblijfsvergunning of lopende asielaanvraag
 • Dwarsbomen van verdere EU-uitbreidingen met landen als Oekraïne, Moldavië en Georgië
 • Aanzienlijk verminderen van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld dat aan de EU betaald wordt
 • Afschaffing van het EU-stikstofbeleid
 • Verhogen van maximumsnelheid op snelwegen naar 130 kilometer per uur

De nieuwe Nederlandse coalitie gaat een krachtstrijd met de EU opleveren waaruit moet blijken hoe sterk die EU momenteel is, aldus Politico.

 

Europese liberalen zijn de oorlog met nieuwe Nederlandse regering gestart

Op 16 mei jongstleden sprak de voorzitter van de liberalen in het Europese Parlement, Valérie Hayer, zich in de sterkste bewoordingen uit tegen de coalitie tussen VVD en PVV in het nieuwe regeerakkoord. De VVD zit, net als D66, in dezelfde Europese fractie (Renew Europe) waarvan Hayer voorzitter is. De Europese liberalen maken plannen om de hele VVD uit Renew Europe te gooien waardoor de EU-delegatie van de VVD in haar eentje zou komen te staan in Brussel.

“Ik wil graag mijn totale afkeuring en diepe bezorgdheid uiten over de manier waarop de discussies om een regeringscoalitie in Nederland te vormen zich hebben ontwikkeld.” Met deze uitlating gaat Hayer tevens de strijd aan met de Nederlandse VVD-kandidaten voor de verkiezing voor het Europees Parlement op 6 juni 2024.

 

Is er een kans van slagen voor het Nederlandse regeerakkoord?

Het nieuwe regeerakkoord lijkt primair geschreven vanuit een verantwoordelijkheid voor het nationale belang. Dat staat tegenwoordig haaks op de belangen die de EU nastreeft. Het lijkt daarom ook wel een beetje op een strijd tussen David en Goliath.

Lange tijd is het voor Nederlandse politici usance geweest om te verbergen welke wetten uit Brussel komen en welke in Nederland zelf zijn ontwikkeld. Dit blijkt onder andere uit het boek ‘Gedoogdemocratie’ (2011). Dat gaat de komende tijd veranderen.

De aangekondigde strijd tussen de EU en de nog nieuw te vormen Nederlandse regering zal die regering noodzaken om aan Nederlanders duidelijk te maken hoever de almacht van Brussel al is gegaan in de strijd om de macht over ons land. Die duidelijkheid kan leiden tot een eerdere keuze voor een Nexit dan we tot dusver hebben meegemaakt.

Het is goed denkbaar dat alleen een vertrek uit de EU het mogelijk maakt om dit regeerakkoord te realiseren.

Verder Lezen

Politiek

In Canada is het volgende ‘complot’ alweer realiteit geworden

Avatar foto

Gepubliceerd

op

In Canada is het volgende ‘complot’ alweer realiteit geworden
Foto: ANP

Soms vraag je je af hoeveel feiten er nog op tafel moeten komen voordat burgers in de gaten krijgen welke abjecte politici op dit moment op vele plekken in de wereld aan de touwtjes trekken.

‘Social credits’ kennen we uit dictatoriale communistische regimes en zeker niet uit democratieën. We kennen allemaal Justin Trudeau, de vriendelijk ogende president van het ‘democratische’ Canada, die zonder te knipperen met de ogen de protesterende truckers tijdens corona het leven onmogelijk maakte door hun bankrekeningen te blokkeren.

Stelt u zich eens voor dat alle asfaltklevers in Den Haag de volgende dag niet meer bij hun bankrekeningen zouden kunnen komen en dat Yeşilgöz de volgende dag vrolijk zou verkondigen dat ze dit uiteraard wel moest doen om de democratie te beschermen. Exact dat was de verklaring van Trudeau bij de truckers. En toch leeft Canada in een zogenaamde westerse democratie.

Het volgende paradepaardje van Trudeau is nu ‘credit scores’. Het wordt heel simpel uitgelegd: het is een ‘rating score’ van banken en financiële instellingen om burgers te kunnen classificeren in hoeverre ze verstandig met geld omgaan, aldus Trudeau.

Dus als banken vervolgens een lening willen verstrekken, dan kunnen ze de ‘credit score’ even checken. Simpel toch? Bij een ‘goede’ rating kunnen ze een ‘beter’ aanbod doen, want de bank vertrouwt dat men het ook terug gaat betalen. En hoe doe je dat bij mensen die nog geen lening hebben lopen? Dan ga je kijken of ze braaf hun huur betalen! Dus worden nu in het Canada van Trudeau de spelregels veranderd zodat banken alvast kunnen kijken of u uw huur ook netjes betaalt zodat ze u straks een beter aanbod kunnen doen voor een hypotheek!

Wie hier nog denkt dat dit allemaal onschuldig is, die zou zich alleen al moeten afvragen hoe die banken dat de afgelopen 100 jaar hebben gedaan en of ze daar allemaal aan onderdoor zijn gegaan! Natuurlijk wordt u hier een rad voor ogen gedraaid! Het social credit-systeem is al jarenlang ingevoerd in China (grappig hoe ze dat bij de NOS uitleggen), en precies dat is hetgeen Trudeau hier stapsgewijs aan het invoeren is.

Het is de spreekwoordelijke kikker die langzaam in steeds heter water zit totdat het te laat is. Trudeau kon al eerder bankrekeningen gericht blokkeren, zoals de Nederlandse overheid dat ook al doet met dissidenten als Willem Engel en Huig Plug, de social credit score is de volgende stap. Centraal vanuit de overheid geregeld, zogenaamd speciaal voor de banken.

Bij dictaturen wordt de volgende stap altijd verkocht als een voordeel: je kunt er gemakkelijker een hypotheek door krijgen, je krijgt er je vrijheid voor terug, of na lang nadenken bij de CBDC (Central Bank Digital Currency, de digitale euro) “als back-up betaalsysteem, zodat iedereen kan blijven betalen als andere betaalsystemen tijdelijk niet werken.”

Zodra u niet langer denkt dat de overheid het beste met u voor heeft, zult u even snel ontdekken welke creatieve zaken vervolgens óók mogelijk zijn met al die zaken die nu nog als ‘voordelen’ worden gepresenteerd. De verleiding is simpelweg te groot als het volk niet doet wat de politiek wil, ook in Nederland.

Verder Lezen

Recent

De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof
Politiek1 uur geleden

De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof

Met het naar voren schuiven van de 67-jarige topambtenaar Dick Schoof als opvolger van Mark Rutte begint een nieuw hoofdstuk...

Schokkend: NAVO escaleert in hoog tempo richting WO III Schokkend: NAVO escaleert in hoog tempo richting WO III
Buitenland9 uur geleden

Schokkend: NAVO escaleert in hoog tempo richting WO III

We hebben het nergens in de Nederlandse pers gezien, maar wel talloze keren in de buitenlandse media: de NAVO zet...

Met Dick Schoof in het Torentje is de machtsovername compleet Met Dick Schoof in het Torentje is de machtsovername compleet
Column1 dag geleden

Met Dick Schoof in het Torentje is de machtsovername compleet

In de dystopische coronaperiode, die van totalitaire leugens aan elkaar hing, heb ik mij afgevraagd of de overheid echt maligne...

AI is niet het probleem, maar de totalitaire overheid AI is niet het probleem, maar de totalitaire overheid
Column2 dagen geleden

AI is niet het probleem, maar de totalitaire overheid

In een verkiezingscampagne is het van belang dat je de kiezers weet te bereiken met jouw boodschap. Dat is niet...

CBAM resulteert in verdere sloop van mkb en EU-welvaart CBAM resulteert in verdere sloop van mkb en EU-welvaart
Economie3 dagen geleden

CBAM resulteert in verdere sloop van mkb en EU-welvaart

Een van de vele nieuwe EU-milieuwetten met grote financiële en economische consequenties is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit...

Van dwangpomp weer naar warmtepomp: gezond verstand wint van incompetentie Van dwangpomp weer naar warmtepomp: gezond verstand wint van incompetentie
Opinie6 dagen geleden

Van dwangpomp weer naar warmtepomp: gezond verstand wint van incompetentie

Verheugend nieuws in de kabinetsplannen: de warmtepomp wordt niet meer verplicht. De installatiebranche staat op zijn achterste poten, maar is...

Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord? Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord?
Politiek1 week geleden

Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord?

Het is werkelijk wereldnieuws: het onlangs bereikte akkoord voor een nieuwe Nederlandse regering. Van de VS en Canada tot aan...

Het nieuwe kabinet fêteert iedereen, behalve de ondernemer Het nieuwe kabinet fêteert iedereen, behalve de ondernemer
Column1 week geleden

Het nieuwe kabinet fêteert iedereen, behalve de ondernemer

Het moet gezegd worden, het feit dat er überhaupt een hoofdlijnenakkoord is gesloten door de vier formerende partijen is een...

De verzwegen gevolgen van de WHO-verdragen De verzwegen gevolgen van de WHO-verdragen
Gezondheid1 week geleden

De verzwegen gevolgen van de WHO-verdragen

Volgens het demissionair kabinet is er helemaal niks mis met de WHO en de nieuwe WHO-verdragen. Ons land zal ze...

Wat moet ‘vaccinexpert’ Bill Gates met zoveel grond? Wat moet ‘vaccinexpert’ Bill Gates met zoveel grond?
Buitenland1 week geleden

Wat moet ‘vaccinexpert’ Bill Gates met zoveel grond?

Wie de jaren negentig bewust heeft meegemaakt, kent Bill Gates als de baas van Microsoft. Zonder die historische ballast ken...

TrendingThis will close in 0 seconds