Klimaat

Help! De zeespiegel stijgt!

Avatar foto

op

Help! De zeespiegel stijgt!
Deel dit nieuws
Foto: ANP

Al sinds Al Gore’s film ‘An inconvenient Truth’ (2006) worden we in de media bedolven onder angstscenario’s over de stijgende zeespiegel. De Postcodeloterij verspreidt boekjes met de dreigende titel ‘Het water komt’. Als beeldspraak wordt ‘Amersfoort aan zee’ gebruikt, maar klopt dit doemscenario voor het wassende water?

Laten we eens op zoek gaan naar cijfers die deze stelling kunnen onderbouwen.


In Nederland is het Delftse Deltares hierin gespecialiseerd. Deltares meet op 6 punten langs de Nederlandse kust de daadwerkelijke zeespiegelstijging. Uit de rapporten van Deltares kan worden geconcludeerd dat de zeespiegel over de periode 1890-2017 met 18,6 cm per eeuw, oftewel 0,18 cm per jaar, is gestegen tot 6 cm boven NAP. Van een tempoversnelling is absoluut geen sprake, al meer dan 100 jaar niet.

Laten we dan eens kijken naar de berichten van het KNMI. Ondanks dat er sprake is van een geringe zeespiegelstijging presenteert het KNMI al meer dan 20 jaar scenario’s die anders voorspellen. In deze scenario’s is keer op keer sprake van een plotselinge versnelling van de stijging vanaf de verschijningsdatum van het rapport. Wetenschappelijke rapporten van het KNMI verschenen in 2006 en 2014. Achteraf beschouwd blijkt geen enkel scenario te zijn uitgekomen. De zeespiegel stijgt in werkelijkheid nog steeds constant, zonder enige vorm van versnelling. In het rapport van 2006 blijkt achteraf bezien de zeespiegelstijging in de grafieken te voldoen aan het laagste scenario, de constante stijging van 1,8 mm per jaar gedurende al meer dan 100 jaar. Alle andere scenario’s zijn niet uitgekomen. Sterker nog, in 2018 vond in de realiteit een sterke daling plaats van 7,2 cm ten opzichte van 2017.

In het KNMI-rapport van 2014 worden als belangrijkste oorzaken van de zeespiegelstijging in Nederland genoemd; het uitzetten van de oceanen door opwarming en verandering in het zoutgehalte, en het massaverlies van gletsjers en de ijskappen op Groenland en Antarctica. In het rapport van Deltares staat dat het smeltende en afkalvende ijs op Groenland juist níét in Nederland terecht komt.   

Opmerkelijk is de plotselinge knik in alle grafieken rondom het jaar 2050 waarbij er nog eens een extra versnelling in de zeespiegelstijging zou gaan optreden. In het worstcasescenario was in 2006 de voorspelling dat de zeespiegel inmiddels (2022) met zo’n 15 centimeter zou zijn gestegen ten opzichte van het jaar 2000. De werkelijkheid is 36 mm, oftewel 3,6 cm.

Gebaseerd op het rapport (2013) van het IPPC, ‘het klimaatpanel van de Verenigde Naties’, meldt het KNMI in een lijvig rapport (2014) over ‘klimaatverandering’ dat de zeespiegel wereldwijd in de periode 1901-2010 gemiddeld met 1,7 mm per jaar is gestegen. Tussen 1993 en 2010 steeg het 3,2 mm per jaar, maar dat geldt dan weer niet voor de Noordzee.

Toch ging het KNMI daarvan uit in haar rapport van 2006. De zeespiegelstijging, waarvan men inmiddels heeft mogen vaststellen dat de voorspellingen niet zijn uitgekomen, verloopt nu echter nóg explosiever; in 2050 geen 35 cm maar 40 cm, en in 2100 geen 85 cm maar 100 cm. Gaan we weer terug naar de metingen van Deltares dan blijkt ook vanaf 2014 de zeespiegel nog altijd constant te stijgen met 1,8 mm per jaar.

In oktober 2021 verscheen het KNMI-rapport ’Klimaatsignaal‘21’. Het zal u inmiddels niet verbazen dat de scenario’s wederom nóg alarmerender zijn. De zeespiegel zal nu in het jaar 2100 stijgen met maximaal 1,2 meter. Mocht de Antarctische ijskap op de Zuidpool versneld smelten, dan komt volgens het IPPC en het KNMI in 2100 zelfs 2 meter zeespiegelstijging in zicht.

Terugkijkend naar het verleden is er geen enkele sprake van de voorspelde en versnelde zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Ook blijkt dat een deel van de gemeten stijging wordt veroorzaakt door bodemdaling van 4,5 cm per eeuw. Wellicht wordt het eens tijd om de vraag te stellen welk doel het dient om middels zogeheten hockeystickgrafieken keer op keer, al 20 jaar lang, de indruk te wekken alsof “Amersfoort aan zee” een realistische voorstelling van zaken is bij een werkelijke stijging van 36 millimeter.

Lees ook: Na dit artikel kun je Gekke Gerrit Hiemstra dissen… – Interessante Tijden

Verder Lezen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Klimaat

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Foto: ANP

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een faillissement geduwd worden door ‘verduurzaming’. “Het is vreselijk zoals er met de boerenstand wordt gesold.”

Het gaat hier om de provinciale uitvoering van het zogenaamde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van het ministerie van LNV en demissionair minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Dit programma beoogt dat boeren op veengrond bijvoorbeeld bij een hoger waterpeil werken, om CO2-uitstoot te sparen. Ze mogen ook minder bemesten in de buurt van natuurgebied, vanwege stikstofemissies. Beide maatregelen leiden tot forse inkomensverliezen en faillissementen. De BBB-fractie in Groningen stelde daarom op 6 februari statenvragen.

Daarin verwijst de fractie naar een op 31 januari gepubliceerde studie van Wageningen Economic Research (WER). Zij rekenden de gevolgen van het NPLG door voor het inkomen van melkveehouderij en de akkerbouw. Zij schrijven dat “verplichte en aanvullende maatregelen leiden tot substantiële emissiereducties. Tegelijkertijd hebben ze zeer negatieve financiële gevolgen. Zo variëren de verwachte inkomensverliezen in de melkveehouderij van 28 procent tot 201procent vergeleken met het huidige inkomen. In de akkerbouw gaat het om een daling tussen de 10 procent en 63 procent.”

Land en boeren onder water
Wageningen UR is een stichting van het ministerie van LNV. Dit instituut beveelt in reactie op zijn bevindingen vervolgens ‘hulp van de overheid’ aan. De overheid die het probleem veroorzaakt, moet dus ook de redder zijn. Die hulp moet volgens LNV-ambtenarij bestaan uit groene subsidies, die het rendementsverlies van ‘verduurzaming’ compenseren. Op haar LinkedIn-pagina stelt de ambtenaar die de aanpak piekbelasting uitvoert: “Melkveehouders in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen in 2024 subsidie aanvragen voor het extensiveren van de bedrijfsvoering om de ammoniakemissie te verminderen.”

Het gaat om subsidie via de regeling ‘Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden Natura 2000’. Een overgangsgebied is een boerenbedrijf dat 1 tot 10 kilometer van een Natura 2000-gebied ligt. Daarbinnen moeten boeren ‘extensiveren’, dus minder bemesten en de veestapel inkrimpen. Zoals een andere Wageningse studie van 15 januari bericht over de NPLG-maatregelen, laat “een recente doorrekening zien dat het saldo van een gangbaar melkveebedrijf met maar liefst 50 procent kan dalen onder een (vrijwillige) extensiveringsmaatregel voor Natura 2000-overgangsgebieden.”

Boeren in veenweidegebied zien nu een combinatie van waterschappen, provincie-ambtenarij en milieuclubs tegenover zich. Die willen namelijk dat het waterpeil hoger komt dan 60 cm onder het maaiveld, voor ‘het klimaat’. Zo zou minder CO2 uit de veengronden dampen. Zoals de Wageningse studie bericht, zal dit de grasopbrengst voor boeren doen kelderen: “Een peilverhoging in veenweidegebied leidt tot een sterke reductie in de grasopbrengst, afhankelijk van het uiteindelijke lokale oppervlaktewaterpeil.” Bij een waterpeil van 20 centimeter onder het maaiveld verliest een boer bijvoorbeeld 40 procent opbrengst.

Tienduizenden euro’s inkomensverlies
Dat weer overal trekkers rijden met zwaailichten en spandoeken, werd mede veroorzaakt door de plotse afschaffing van de zogenaamde ‘derogatie’. Vlak voor het Kerstreces drukte het demissionaire kabinet-Rutte deze maatregel door. Dat betekent dat je in de zogenaamde ‘overgangsgebieden’ niet meer je grond afdoende mag bemesten. Door afschaffing van ‘derogatie’ stijgen de kosten om een liter melk te produceren naar 53 cent, aldus de boeren, terwijl ze maar 43 cent per liter krijgen. Daardoor ligt een golf faillissementen op de loer, als het NPLG wordt doorgezet.

Niet de benodigde bodemvruchtbaarheid, maar milieunormen van de overheid bepalen dan hoeveel mest boeren mogen uitrijden. Een computermodel vertaalt die normen voor een boer naar zijn mestboekhouding. Een boer moet de ‘te veel’ berekende mest, welke hij in werkelijkheid hard nodig heeft, als afval afvoeren voor 35 euro per kuub. Tegelijk verarmt de bodem, omdat het computermodel niet de werkelijke vruchtbaarheid meet. Dus moet de boer voor gelijke bedragen kunstmest inkopen voor herbemesting, omdat anders onvoldoende gras groeit.

Dat grapje kost gedupeerde melkveehouders tienduizenden euro’s per bedrijf. Zoals boerenvertegenwoordiger Eddy van Marum, tevens BBB-statenlid, stelt verarmt de bodem bovendien door milieubeleid. “Door het verlies van derogatie en de aanwijzing van overgangsgebieden worden boeren verplicht mest af te voeren en kunstmest aan te kopen. Verminderd gebruik van dierlijke mest geeft minder organische stof en daarmee ook minder koolstofbinding”, zo schrijft hij in reactie op de plannen. Oftewel, een boer moet tienduizenden euro’s extra onkosten maken met als gevolg mogelijk mínder CO2-vastlegging in de bodem. Terwijl klimaatbeleid juist méér CO2 zou moeten vasthouden.

“…hoe er met de boerenstand wordt gesold”
Met het bekend worden van de plannen plantten boeren opnieuw een rij protestvlaggen langs de A7 bij Marum richting Groningen. De actievoerende boer is Freddy van der Heide. Hij stelt ter verklaring in lokale media: “Het is vreselijk zoals er met de boerenstand wordt gesold. Het is allemaal zo krom, je kunt het gewoon niet uitleggen.” In zijn omgeving, het Westerkwartier, zou honderden hectares boerengrond moeten worden omgevormd tot ‘nieuwe natuur’.  Boerenbedrijven die in overgangsgebieden naast die ‘nieuwe natuur’ komen te wonen, mogen dan óók minder bemesten.

“En dan hebben ze het over een nieuw toekomstperspectief voor boeren”, aldus Van der Heide. Volgens hem is dit “wat je krijgt wanneer je ambtenaren een verdienmodel laat bedenken voor boeren.” Voor verlies van inkomen bij boeren stelde Van der Wal vooralsnog 1,28 miljard euro compensatiesubsidies beschikbaar. Dat moeten twaalf provincies onder elkaar verdelen. Volgens de BBB is vooralsnog onduidelijk hoeveel van dit geld al aan de strijkstok bleef hangen bij ambtenarij en consultants, die de plannen opstelden.

Verder Lezen

Klimaat

U moet van gas af voor windparken op Zee

Avatar foto

Gepubliceerd

op

U moet van gas af voor windparken op Zee
Foto: ANP

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen overstap op warmtepompen de elektriciteitsprijzen hoog houden, omdat exploitanten van ‘duurzaam’ anders verlies draaien, zo toont rapportage van de Algemene Rekenkamer.

TenneT matst windmolenaars op zee
Om het groeiende aanbod weersafhankelijke energie te verwerken, moet staatsbedrijf TenneT nog voor 2030 drie nieuwe hoogspanningsleidingen op land bouwen. Dat zijn miljardeninvesteringen. Daar bovenop komt de ambitie om voor 2031 liefst 21 gigawatt aan extra windparken op de Noordzee aan te sluiten, tot zeventig kilometer uit de kust. De Rijksoverheid raamt onkosten voor aanleg en onderhoud op 26 miljard euro. Die onkosten betaalt de consument via de opslag duurzame energie (ODE) en stijgende netbeheerkosten, die TenneT verrekent met afnemers.

Vóór 2016 kregen exploitanten van windparken op zee (zoals Eneco) een subsidievergoeding per geleverde kilowattuur (kWh) stroom van ongeveer 15 cent. Zo kan Eneco met zijn windfarm Luchterduinen bij Noordwijk, en de uitbater van Gemini boven Schiermonnikoog rekenen op 5 miljard euro stroomsubsidies in 15 jaar. Die torenhoge energiesubsidies werden politiek moeilijk verkoopbaar. Daarom verlegde kabinet-Rutte de subsidiestroom van kWh-subsidie naar netsubsidie. De subsidiestroom ging zo letterlijk ondergronds.

Tot 2023 werden zo de eerste vijf zeewindparken zonder netkosten voor de uitbaters gefinancierd door staatsbedrijf TenneT. Dat betaalde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit extra energiebelasting via de opslag duurzame energie (ODE) op je energierekening. De subsidie die energieconsumenten betalen, scheelde Shell, Eneco, Vattenfall en Ørsted samen een extra investering van 4 miljard euro netsubsidies. Op die wijze kon kabinet-Rutte de wind-op-zee-ambities als ‘subsidieloze windparken’ politiek verkopen.

De Rijksoverheid claimde 20 december 2023 opnieuw valselijk dat deze vijf windparken op zee ‘subsidieloos’ werden gebouwd: “Het is gelukt binnen de tijd, binnen het budget en bijna zonder subsidie. Dat is een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse en Europese windindustrie. Sinds 2018 worden kavels voor windparken op zee voor de Nederlandse kust subsidievrij vergund.” In werkelijkheid komt de rekening van 4 miljard euro sponsoring van Eneco, Shell en Vattenfall bij de consument via ODE-belasting en hogere netkosten. En 26 miljard euro voor de tweede ronde. Bij wie komen 30 miljard euro extra lasten voor 2031 terecht denkt U?

Van gas los voor ‘subsidieloze’ windparken
Er is nog voor een eeuw aan aardgas beschikbaar, bijvoorbeeld uit schaliegas. Toch kwam voor 2026 de verplichting bij huishoudens voor een hybride warmtepomp, wanneer je cv-ketel is verouderd. Kosten: 10 duizend euro. Terwijl je met een nieuwe gasketel voor tweeduizend euro al klaar kan zijn. Afsluitkosten voor aardgas: ook 900 euro. Terwijl 90 procent van Nederlandse huishoudens met aardgas werd verwarmd, ontstond na het Klimaatakkoord plots het ‘van gas los’-dogma. De Rijksoverheid loog bij haar ambitie voor 27 ‘aardgasvrije wijken’ dat “het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.”

Ook de best geïnformeerde mediacommentatoren als Syp Wynia bij Elsevier Weekblad, tastten in het duister hoe dat dogma ontstond bij kabinet-Rutte: “Het op 1 juli 2018 begonnen gasverbod dat voor heel Nederland gaat gelden, is alleen te verklaren uit emoties over de Groningse aardbevingen en de opwarming van de aarde, niet uit rationele afwegingen. Aardgas is niet voor niets steeds populairder aan het worden, ook in de buurlanden. Het is de schoonste brandstof die beschikbaar is…”

In het politiek genegeerde rapport van de Algemene Rekenkamer in datzelfde jaar, stond de werkelijke motivatie voor ‘aardgasvrij’. Dat heeft direct te maken met de politieke verkoop van wind-op-zee-ambities als ‘subsidieloos’. Voor zowel Nederland als Duitsland heet wind op zee dé energiebron van de energietransitie. Maar zoals de Rekenkamer schrijft op bladzijde 23: “De geplande uitbreiding van windenergie op zee kan de marktprijs verder drukken. Dit effect kan zo sterk zijn dat de aanleg van nieuwe windparken na 2030 (zonder subsidie) mogelijk niet meer aantrekkelijk is voor marktpartijen.”

Om de stroomprijs op de energiemarkt hoog genoeg te houden, wilde het Rijk extra stroomvraag creëren. “De minister van EZK zet daarom in op een toename van de vraag naar (hernieuwbare) elektriciteit. Dat kan door de verwarming van gebouwen en industriële productie, beide nu grotendeels afhankelijk van aardgas, te elektrificeren”, zo schreef de Algemene Rekenkamer. Door mensen ‘van gas los’ te dwingen richting elektrische verwarming, zou dus de stroomprijs hoog genoeg blijven. Daardoor durven Ørsted, Shell, Eneco en Vattenfall het ook na 2030 nog aan om ‘subsidieloze’ windparken te bouwen voor het ministerie van Klimaat en Energie.

Een andere manier waardoor stroomprijzen kunstmatig hoog worden, is de door Nederland en Duitsland geplande kolen-exit. Kolenstroom was traditioneel de goedkoopste energievorm in de energiemix, die voor 3 cent per kilowattuur opgewekt kon worden. Maar kabinet-Rutte faseert dat kolengebruik nu voor 2035 uit. De Duitsers hielden 2038 aan als wensdatum voor hun Kohlenausstieg. Aardgas is het enige alternatief bij uitblijvende ontwikkeling van kernenergie. Door die aanhoudende gasvraag, bijvoorbeeld uit duur Amerikaans LNG, zal de gasprijs niet meer terugkeren tot het niveau van voor 2020.

Van Neerlands afscheid van goedkope kolen, zal de planeet weinig merken. Het internationaal gebruik van kolenstroom steeg, dankzij India en China, afgelopen jaar met 1 procent, zo meldt Reuters. De CO2-uitstoot uit vooral Aziatische elektriciteit uit kolen bedroeg een factor 52 van de huidige 150 megaton van heel Nederland. Maar waar kan een klein land de grootste in zijn? Rob Jetten redt de planeet met 0,000036 graden en ú draagt met duizenden euro’s aan extra energielasten uw steentje aan zijn ambities bij.

Sla je de vakantie maar over, voor het klimaat.

Verder Lezen

Klimaat

Energierekening door plafond, voor ‘het klimaat’

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Energierekening door plafond, voor ‘het klimaat’
Foto: ANP

Ook bij tijdelijk lage gasprijzen op de energiemarkt zal de energierekening van huishoudens verder exploderen. Dat is te danken aan de CO2-politiek en de overstap naar weersafhankelijke energiebronnen. Windparken op zee kunnen niet gebouwd worden bij lage stroomprijzen.

Gasprijzen zijn gehalveerd op de energiemarkt, ten opzichte van het historisch hoge jaar 2022. Maar die daling zal je energierekening niet beïnvloeden. Minder dan de steeds aangehaalde ‘oorlog in Oekraïne’ speelt bij uitdijende energierekeningen de ‘strijd tegen klimaatverandering’ een dominante rol. Door ‘groene’ belastingpolitiek en subsidiestromen, is de daadwerkelijke marktprijs van energie van steeds minder invloed. Exploderende kosten voor netbeheer en klimaatbelastingen bepalen nu al in groeiende mate de energierekening.

Dat begint dit jaar al bij de laagste inkomens die meer dan 8 procent van hun huishoudbudget kwijt zijn aan energie. Hier sneuvelt dit jaar de energietoeslag. Via de gemeente konden lage inkomens een tegemoetkoming krijgen van 900 euro.  Die maatregel valt in het voornemen van het demissionair kabinet-Rutte om als ‘fossiele subsidies’ geframede belastingverlagingen op energie te elimineren. Voor ‘het klimaat’. De Nederlandse regering beloofde op de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Dubai afgelopen december, dat zij een internationale coalitie tegen ‘fossiele subsidie’ zal leiden. Dus maak je borst maar nat.

Op termijn zal bijvoorbeeld de teruggaaf van energiebelasting bij kleinverbruikers versoberen, als af te schaffen ‘fossiele subsidie’. Dat scheelt bij een zuinig tweepersoonshuishouden ook 500 euro extra belasting op jaarbasis. Die energiebelasting werd in 1995 ingevoerd voor ‘het klimaat’. Die belasting bracht in 2021 nog 8 miljard euro aan belastingen op. Die staatsinkomsten daalden tijdelijk naar ongeveer 5 miljard euro, doordat het kabinet huishoudens tegemoetkwam in de extreme energieprijzen van 2022.  Maar zulke sigaren uit eigen doos worden nu geframed als ‘fossiele subsidies’.

Groeiende klimaatbelasting
Als extra klimaatbelasting, laat Rob Jetten de belasting op aardgas verder groeien. Ieder huishouden dat meer dan 800 kuub verbruikt zal een hoger belastingtarief betalen: 74 cent per kuub in 2030, exclusief btw. De ultrazuinige gasverbruiker betaalt een kleine 50 cent belasting per kuub, exclusief btw. Op die wijze wil de minister voor Klimaat en Energie gasverbruik zó ontmoedigen, dat er 1 miljoen ton CO2 minder zou worden uitgestoten.

De Nederlandse regering financiert kosten van klimaatprojecten met de opslag duurzame energie (ODE) over je energierekening. Ook die blijft verder stijgen. Zo werden de 73 miljard euro SDE+ subsidietoezeggingen gefinancierd uit het SER Energieakkoord (2013), dat tot 2023 liep. De onkosten van het Klimaatakkoord tot 2030 bedragen een veelvoud. In één ronde voor de nieuwe klimaatsubsidie-regeling SDE++ werden alleen al afgelopen jaar een slordige 12 miljard euro aan subsidies toegezegd, zoals voor projecten die CO2 onder de grond opslaan in lege gasvelden, of stroomsubsidies voor ‘groene’ energiemultinationals.

Die miljarden komen via een hogere ODE op je rekening terug. Het nationaal klimaatsubsidie-orgaan heet Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De nieuwe directeur van die RVO is de van VluchtelingenWerk Nederland afkomstige marketeer Abdeluheb Choho. Hij was D66-wethouder ‘duurzame ontwikkeling’ in Amsterdam. De RVO-ambtenaar die 73 miljard euro SDE+subsidies vergaf, Meindert Smallenbroek, promoveerde na het Klimaatakkoord tot directeur van de Unie van Waterschappen. Daar helpt hij de waterschapsbelasting verhogen met 100 euro dit jaar, bijvoorbeeld omdat de waterschappen plots ook ‘groene’ energie willen opwekken.

Explosie kosten netbeheer 100 procent
De tweede exploderende kostenpost (naast klimaatbelasting) is die van netbeheer van het elektriciteitsnet. Het energiesysteem waarop onze economie draaide, reedt als een degelijke energie-BMW op fossiele brandstoffen. Je kon rijden naar behoefte, en kreeg stroom naar marktvraag. Voorstanders van de ‘energietransitie’ verbouwen dit energiesysteem nu tot een elektrische energiefiets. Die rijdt alleen met wind in de rug of als de zon schijnt. De Energie-BMW reed sneller bij hogere marktvraag, en langzamer bij lage vraag. Het nieuwe ‘groene’ energiesysteem beweegt mee met het weer. Belangengroep voor netbeheerders, Netbeheer Nederland noemde dit energiesysteem van de toekomst in april 2023 ‘aanbodgestuurd’.

De aanbodkant van stroom wordt dus steeds grilliger, afhankelijk van het weer. Daarnaast wordt door de elektrificatie van het wagenpark en de warmtevoorziening ook de vraagkant steeds groter. Zo kwamen er sinds het Klimaatakkoord (2018) 170 duizend warmtepompen bij, 2 miljoen zonnepanelen op daken, en laadpalen voor elektrische auto’s. Netbeheerders moeten de balans tussen vraag en aanbod precies gelijk houden. Anders dreigen blackouts, zoals recent in Amsterdam, en ontstaan Cubaanse toestanden. Omdat door alle ‘vergroening’ het stroomnet steeds instabieler wordt, moeten zij nu steeds vaker ingrijpen en massieve investeringen doen.

Door die kostbare ingrepen voor netbalans en investeringen in netverzwaringen, rijzen de kosten voor netbeheer nu al de pan uit. Beheerder van het hoogspanningsnet TenneT kondigt voor dit jaar een 100 procent verhoging aan van nettarieven, na een stijging van 50 procent in 2023. Dat betekent voor een gemiddeld huishouden nog zeven tientjes bovenop de netbeheerkosten. Die rekenen ze door aan de regionale netbeheerders van het laagspanningsnet, zoals Liander en Enexis. TenneT moet ten opzichte van 2018 (280 miljoen euro) al 1,5 miljard euro meer uitgeven om het hoogspanningsnet stabiel te houden. Dat bedrag is gelijk aan dat voor noodingrepen in Duitsland.

De totale onkosten van 14 procent ‘duurzaam’ uit het SER Energieakkoord (2013) voor netaanpassingen, werden door de Delftse stichting Milieu Wetenschap & Beleid becijferd op 30 miljard euro.  Dat is exclusief de kosten van het veel kostbaarder Klimaatakkoord. Wie niet van een paar tientjes schrikt, moet dus rekening houden met 3000-5000 euro hogere netkosten die over de rekening worden uitgesmeerd tot 2030. Een zuinig tweepersoonshuishouden betaalt nu al meer netbeheerkosten op jaarbasis, dan voor het kale elektriciteitsverbruik. Ook regionale netbeheerkosten stijgen tientallen procenten per jaar.

Lees morgen het vervolg hier op Indepen.

Verder Lezen

Recent

Ernst Kuipers: we got him! Ernst Kuipers: we got him!
Binnenland16 uur geleden

Ernst Kuipers: we got him!

Ladies and gentleman: we got him! Dat is voldoende om te weten om wie het gaat. Hij was 6 weken...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column18 uur geleden

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal

In een decadente socialistische samenleving, waar woke de scepter zwaait en jaloezie de hoofdemotie is bij middelmatige bestuurders die nergens...

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan
Klimaat2 dagen geleden

Boeren tot 201 procent inkomensverlies door stikstofplan

Begin deze maand kwamen nationale stikstof- en klimaatplannen op provinciehuizen ter inzage voor boeren. Hieruit blijkt dat melkveehouders naar een...

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus
Buitenland3 dagen geleden

Liever geen Biden of Trump, maar Amerikanen hebben geen keus

De meeste Amerikanen hebben de buik vol van zowel Biden als Trump. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken door gevestigde partijen...

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel
Binnenland4 dagen geleden

Dit land wordt geleid door een volslagen incompetent ambtenarengezwel

Je vóelt het gewoon, overal en tot in alle bestuurslagen heersen grote en kleine dictators die bepalen wat er gebeurt...

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in
Column7 dagen geleden

Slaapwandelend de Derde Wereldoorlog in

Voor Amerikanen was het interview van Tucker Carlson met Vladimir Putin wonderlijk. Een geschiedenisles beginnend in het jaar 862, na...

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan ‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan
Gezondheid1 week geleden

‘Pfizergate’ neemt steeds meer bizarre vormen aan

Het schandaal rond de contracten tussen de Europese Commissie en coronavaccin producent Pfizer neemt steeds extremere vormen aan. Wat begon...

Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal Erf- en Schenkbelasting is geen rechtvaardigheid, maar diefstal
Column1 week geleden

Onteigening in Nederland is in volle gang. Geen eigendom, geen vrijheid

Onlangs kreeg ik weer eens een berichtje van de actiegroep “Ik, de Burger”, een van de vele initiatieven van de...

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA
Binnenland2 weken geleden

Ophef over baby en seksspeeltje in folder HEMA

En wéér is er verontwaardiging over de reclamefolder van de Hema omdat een baby en de moeder volgens boze klanten...

U moet van gas af voor windparken op Zee U moet van gas af voor windparken op Zee
Klimaat2 weken geleden

U moet van gas af voor windparken op Zee

De Rijksoverheid stelde dat huishoudens en wijken van het aardgas af moeten ‘voor het klimaat’. In werkelijkheid helpt de gedwongen...

TrendingThis will close in 0 seconds