Politiek

WEF principes worden door de EU afgedwongen middels wetgeving

Avatar foto

op

<strong>WEF principes worden door de EU afgedwongen middels wetgeving</strong>
Deel dit nieuws
Foto: ANP

De EU heeft als eerste machtsblok in de wereld de ideeën van het World Economic Forum (stakeholder management) in wetten vertaald. Dit heet ESG-wet- en regelgeving. Deze kan een grote reductie van het aantal MKB bedrijven in Europa veroorzaken en daarmee grote veranderingen in de Europese maatschappij. Hoe dat in elkaar steekt en hoe het werkt, wordt in dit artikel uitgelegd.

Wat is ESG?


ESG staat voor Environmental, Social en Governance principes (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van de activiteiten van een bedrijf of een belegging. De basis voor ESG principes werd in 2004 gelegd door de Verenigde Naties in het rapport “Who Cares Wins”. Ze zijn later verder uitgewerkt in een systeem voor het afleggen van verantwoordelijkheid door het bedrijfsleven aan ‘stakeholders’ (WEF) en vervolgens omgezet in regelgeving door de EU. Dit artikel bespreekt die samenwerking tussen de VN, het WEF en de EU, en wat de gevolgen hiervan zijn voor maatschappij en bedrijfsleven, vooral voor het MKB.

De ESG milieucriteria gaan na hoe een bedrijf presteert op het gebied van milieu (bv. afval, verontreiniging, broeikasgassen, ontbossing en klimaatverandering). De sociale criteria kijken naar hoe een bedrijf zijn mensen behandelt (bv. beheer van het menselijk kapitaal, diversiteit en gelijke kansen, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid) en de governance criteria onderzoeken hoe een bedrijf bestuurd wordt (bv. beloning van zijn leidinggevenden, belastingpraktijken en -strategie, corruptie en omkoping en brede diversiteit en structuur).

Voldoet een bedrijf of belegging niet of onvoldoende aan de ESG normering, dan kan dat ingrijpende gevolgen hebben.

ESG staat niet op zichzelf. De drie ESG principes zijn volgens dit artikel van de Amerikaanse Harvard University en het WEF, mede gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties zoals vastgelegd in de VN Agenda 2030.

Wat zijn SDG’s?

Om ESG principes, uitdagingen en risico’s te snappen moet je dus ook weten wat SDG’s en Agenda 2030 inhouden.

De SDG’s van de Verenigde Naties zijn gebaseerd op een aantal basisprincipes. Het doel is dat deze condities overal ter wereld gelijk zullen zijn in het jaar 2030 volgens dit document.

Er zijn 17 SDG’s:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Een goede gezondheid voor iedere wereldburger
 4. Hoge kwaliteit van scholing
 5. Gelijke behandeling van de geslachten, c.q. seksuele voorkeuren
 6. Schoon water en hygiëne
 7. Betaalbare en schone energie
 8. Fatsoenlijk werk en economische groei
 9. Degelijke infrastructuur en innovatie
 10. Ongelijkheden tussen landen opheffen
 11. Hebben van toekomstbestendige en “inclusieve” steden
 12. Maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde voedselproductie en – consumptie
 13. Onmiddellijke actie om klimaatverandering te stoppen
 14. Alle zeeën en oceanen van de wereld duurzaam behandelen
 15. Beschermen van biodiversiteit, duurzame landbouw en veeteelt
 16. Vreedzame en “inclusieve” samenlevingen vrij van oorlogen
 17. Het opzetten van een mondiale samenwerking om al deze punten te realiseren

Via de implementatie van ESG’s in het bedrijfsleven, moeten bedrijven dus mede invulling geven aan de 17 bovengenoemde SDG’s van de Verenigde Naties.

De rol van het World Economic Forum (WEF) bij de realisering van de SDG’s

Als je die 17 ultra ambitieuze VN doelen bekijkt en er nog slechts 7 jaren resteren om die VN 2030 Agenda te realiseren, dan is er wel een heel hoog werktempo nodig!

Deze noodzaak tot een hoger tempo werd in 2018 gezien door het WEF en op 13 juni 2019 omgezet in een samenwerkingsovereenkomst  tussen het WEF en de VN. In die overeenkomst neemt ‘praatclub’ WEF de verantwoordelijkheid op zich voor het organiseren van de financiering van deze mondiale mega operatie. Dat is denkbaar via de WEF relaties met de leiders van de EU en VS, maar ook bijvoorbeeld  de ECB en de CEO van BlackRock. Een aantal van die leiders zitten (Lagarde, Georgieva, Fink), of zaten (Von der Leyen) in de Raad van Commissarissen van het WEF.

Behalve het regelen van financiering voor de VN 2030 Agenda, werkt het WEF volgens zijn eigen website actief mee aan deze punten;

 • Het activeren van de private sector (bedrijven en burgers) om in 2050 een CO2 neutrale wereld te hebben.
 • Het organiseren van systemen om pandemieën een halt toe te roepen.
 • Het bevorderen van digitalisering in de wereld in  lijn met de ideeën over de 4e Industriële Revolutie zoals uitgewerkt door het WEF, waaronder het besturen van samenlevingen met digitale middelen (digitaal paspoort, QR codes en CBDC’s).
 • Het realiseren van gender gelijkheid en het bevorderen van vrouwenemancipatie, waaronder het plaatsen van meer vrouwen in maatschappelijke en private machtsposities.
 • Het aanpassen van onderwijssystemen in lijn met de 4e Industriële Revolutie.
 • AI integreren in het onderwijs.

De rol van het WEF en de EU bij het realiseren van de ESG’s

Met het gedachtengoed over ESG van de VN uit 2004, de SDG’s voor Agenda 2030  en de overeenkomst tussen het WEF en de VN uit 2019, ging ‘praatclub’ WEF aan de slag om zijn systeem voor ‘stakeholder capitalism’ in de praktijk te realiseren.

In samenwerking met de Boston Consulting Group, bracht het WEF in maart 2020, drie maanden voor het uitbrengen van het boek ‘The Great Reset’, het rapport Harnessing the Pace of Change in ESG uit.

De EU bleek vervolgens bereid om hiervoor in juni 2020 speciale wetgeving te ontwikkelen, wat niet vreemd is; EU voorzitter Ursula von der Leyen was tot haar benoeming als EU voorzitter lid van de Raad van Commissarissen van het WEF. 

Het bovengenoemde WEF rapport pleit vervolgens voor een versnelde invoering van een aantal maatregelen binnen grote (multinationale) bedrijven waarmee de risico’s op waardedaling en winstafname worden gereduceerd. In een later stadium moeten ook kleinere bedrijven deze principes gaan toepassen.

De werking en uitleg over de te nemen maatregelen zijn in een apart WEF rapport vastgelegd dat hier te vinden is.  Ook dit rapport verwijst weer naar de SDG’s van de VN als basis voor de ESG richtlijnen en wetgeving. Tot de te nemen ESG maatregelen behoren een 22-tal kernactiviteiten. 

Enkele van die 22 ESG kernactiviteiten voor bedrijven waarover gerapporteerd moet worden;

 • Opzetten van een ESG comité in een bedrijf dat alle ESG kernactiviteiten en KPI’s bewaakt en controleert.
 • Opzetten van een anti-corruptie eenheid in het bedrijf en het opleiden van managers in het herkennen en bestrijden van corruptie.
 • Opzetten van een raamwerk van waaruit periodiek gerapporteerd wordt over (digitale) risico’s, overtredingen van privacyregels etc.
 • Periodieke rapportage over CO2 emissies van het bedrijf, zowel vanuit het primaire proces (productie) als het secundaire proces ( gedrag van werknemers).
 • Periodieke rapportage overige schadelijke uitstoot.
 • Maatregelen die het bedrijf neemt om tegemoet te komen aan de Zero CO2 norm van de VN tegen het jaar 2050.
 • Analyses over de loonverschillen tussen mannen en vrouwen in vergelijkbare functies.
 • Analyses van de lonen in het bedrijf t.o.v. cao’s, vergelijkbare bedrijven etc..
 • Aantal m2 aan land dat het bedrijf gebruikt voor haar activiteiten, de jaarlijkse toe- of afname van dat gebruik.
 • Welke beschermde diersoorten zich op het bedrijfsterrein bevinden en welke daarvan door de activiteiten worden bedreigd.

De EU komt met formele ESG richtlijnen en wetgeving

Naast de geformaliseerde samenwerking tussen de VN en het WEF (2019), is de EU door het WEF actief bewerkt inzake de voorbereiding van nieuwe verordeningen, financieringsstructuren en ESG voorzieningen. Een overzicht van relevante EU ESG plannen is hier te vinden.

Dat de EU zich laat inspireren door het WEF voor de nieuwe ESG wetgeving is niet vreemd; het WEF bedacht de opzet hiervoor in overleg met de Big 4 accountantskantoren; Deloitte, EY, KPMG en PwC. Daarmee heeft de EU een fraaie ‘accountability’  basis en de accountants een mooi nieuw verdienmodel; bedrijven controleren op naleven van de ESG regelgeving.

De EU heeft de afgelopen maanden een groot aantal vormen van regelgeving met betrekking tot ESG verplichtingen aangekondigd. De belangrijkste daarvan is Verordening 2020/852. Volgens KPMG geldt deze nieuwe EU wetgeving vanaf het boekjaar 2024 voor alle in de EU gevestigde ondernemingen die in totaal, dus inclusief werkmaatschappijen, aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoen;

 1. Minimaal 250 werknemers
 2. Minimaal € 40 miljoen omzet
 3. Minimale balanswaarde van € 20 miljoen

Het raamwerk dat het WEF heeft ontwikkeld met de ‘Big 4’ accountants voor bedrijven in het kader van ESG wetgeving, is te vinden in dit WEF rapport.

Wat zijn de economische consequenties?

De kruisbestuiving tussen de VN, het WEF en de EU heeft tot een nieuwe set ESG regels en wetten geleid waarmee het bedrijfsleven centraal aangestuurd kan worden op de terreinen van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheden en fatsoenlijk management. Een soort USSR planeconomie. Hiermee wordt volgens de ‘praatclub’ WEF een duidelijk (wettelijk) kader gegeven voor zijn principe van ‘stakeholder capitalism’. De EU is feitelijk het eerste economische bolwerk ter wereld dat volledige invulling geeft aan de WEF ideologie. De VS is er nog mee bezig.

De eerste versie van deze regelgeving treedt in januari 2023 in werking voor bedrijven van boven de 500 werknemers. In 2024 gaat dit ook gelden voor bedrijven met in totaal 250 werknemers. Verwacht mag worden dat deze wetgeving op termijn voor steeds meer bedrijven (ook de kleinere) gaat gelden.

Regelgeving, die zover gaat als in de EU verordeningen en richtlijnen staat beschreven, is zeer omvangrijk en kostbaar. Dat zal op termijn de meeste MKB bedrijven in Europa laten verdwijnen door (gedwongen) fusies en overnames. Echter, ook grotere bedrijven gaan hiermee extra werk en kosten krijgen, waardoor de concurrentiepositie van de EU t.o.v. de VS en Azië verder achteruit holt. Dat kan heel veel Europese banen gaan kosten.

Wat zijn de consequenties voor MKB en maatschappij?

Volgens EU definities bestaat het MKB uit bedrijven tussen de 10 en 250 werknemers. Deze groep bedrijven valt voorlopig niet onder al die nieuwe WEF- en EU-regelgeving zoals hierboven beschreven.

De praktijk is helaas anders in de overnamemarkt. Ik ken enkele bedrijven die momenteel in een overnameprocedure zitten met minder dan 250 werknemers. Daar ligt de vraag van de kopende partij al op tafel in hoeverre zij de ESG regels geïmplementeerd hebben. Het feit dat ze, zoals de meeste bedrijven van deze omvang, hier niets aan hebben gedaan wordt gebruikt om de overnameprijs te drukken. Volgens Duits onderzoek gaat het al langer de verkeerde kant op met MKB en familiebedrijven. In de Länderindex Familienunternehmen 2022 zakte Nederland van plaats vier naar negen. 

Ondanks dat de EU (nog) geen ESG wetgeving voor het MKB heeft afgekondigd, merkt het MKB dus de effecten hiervan wel al degelijk, bijvoorbeeld bij overnames. Het wachten is op nieuwe EU en WEF initiatieven, waarmee ook het MKB direct wordt geraakt. Dat zal niet alleen bijdragen aan het verdwijnen van het MKB uit de EU, maar ook tot heel andere maatschappelijke verhoudingen en meer maatschappelijke onrust. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van deze ontwikkeling op cao’s. Cao’s zijn bedoeld om collectieve arbeidsvoorwaarden af te spreken voor bepaalde branches van  met name MKB bedrijven. Met het verdwijnen van het MKB, verdwijnen ook de cao’s. Die worden vervangen door directe collectieve afspraken met multinationals. Daarmee verliezen ook vakbonden en MKB organisaties hun bestaansrecht en wordt Nederland een paradijs voor aandeelhouders van beursfondsen.

Verder Lezen

1 Reactie

 1. John Jansen

  26 januari 2023 in 00:31

  Ziek Europa

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Politiek

De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof

Avatar foto

Gepubliceerd

op

De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof
Foto: ANP

Met het naar voren schuiven van de 67-jarige topambtenaar Dick Schoof als opvolger van Mark Rutte begint een nieuw hoofdstuk van de Nederlandse democratie. Het is misschien wel het laatste hoofdstuk.

 

Het nieuws dat Schoof de aanvoerder van de nieuwe regering wordt, kwam ook volgens NOS-verslaggever Arjan Noorlander als een ‘verrassing’. “Het is een konijn uit een hoge hoed”, zei Noorlander op 28 mei in Nieuwsuur. “En dat konijn moest daar vandaag zelf ook nog behoorlijk aan wennen.”

Noorlander doelde op de persconferentie die de toekomstige premier zojuist had gegeven. Schoof, zichtbaar niet op zijn gemak, had verteld dat hij weliswaar ‘een premier van alle Nederlanders’ wilde zijn, maar wilde geen lastige vragen beantwoorden over zijn verleden als baas van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Lees: hoe hij zijn dienst tegen alle regels in gewone Nederlandse staatsburgers had laten bespioneren. Alles was gebeurd in overleg met het kabinet, was alles wat Schoof daarover wilde zeggen.

Interview

Een ambtenaar krijgt na zo’n nietszeggend antwoord van zijn collega’s een waarderend schouderklopje, maar een politicus verliest er stemmen door. “Hij zal toch ook politiek moeten worden”, verzuchtte Noorlander, die daar meteen aan toevoegde dat hijzelf er eigenlijk vanuit ging dat Schoof desondanks de nieuwe premier zou worden.

Op 6 maart 2024 had Schoof een interview gegeven met De Groene. Frans Timmermans, leider van de PvdA-GroenLinks-fractie, vertelde voor de camera’s van de NOS dat hij dat interview na de lancering van Schoof nog maar eens herlezen had. Hij kon nu beter begrijpen waarom Schoof kandidaatspremier was.

In dat interview gaf Schoof aan dat hij als topambtenaar collega’s die PVV hadden gestemd “diezelfde ruimte geeft als alle anderen”. In het interview zei Schoof ronduit dat hijzelf gewoon zou samenwerken met een PVV-regering. “Het is natuurlijk niet zo dat als een kwart van de mensen op de PVV stemt, dat dan ineens een kwart het verkeerd heeft gezien”, verklaarde Schoof.

Voor het conformistische deel van Nederland, dat zijn stem uitbracht op D66 of de PvdA-Groenlinkse combinatie, was de komst van Schoof in het centrum van de macht een gruwel. Hoe was het mogelijk dat iemand met invloed PVV-stemmers als volwaardige mensen beschouwde? Iedereen die iets voorstelde beschouwde PVV-stemmers toch als ‘deplorables’ die moesten worden geïsoleerd, genegeerd en gecorrigeerd?

Het non-conformistische deel van Nederland was evenmin gerust op de komst van Schoof, maar dan om een andere reden. Als zij het interview met De Groene herlazen, kregen zij vooral de koude rillingen bij de uitspraken van Schoof over vrijheid. “Er zijn allerlei ontwikkelingen in en buiten onze samenleving waar we ons aan moeten aanpassen”, had Schoof zich laten ontvallen. “Neem de balans tussen vrijheid en privacy. Die is niet in beton gegoten.”

Greep naar de macht

Op het eerste gezicht zijn die uitspraken van de nieuwe premier misschien nietszeggend. Wie weet wat speurders als Cees van den Bos de voorbije jaren hebben ontdekt in vrijgegeven overheidsdocumenten, begrijpt hoe onheilspellend ze zijn.

Schoof kreeg in 2013 de leiding over de NCTV, sinds 2012 één van de drie belangrijke inlichtingendiensten in ons land. In 2018 verkaste Schoof naar de AIVD, maar in 2020 kreeg hij het weer voor het zeggen bij de NCTV. Schoof werd toen topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Omdat ook de NCTV was verhuisd naar dat ministerie, kwam de NCTV dus weer onder Schoofs controle.

Schoofs NCTV was een spin in het web tijdens de coronacrisis, blijkt uit vrijgegeven documenten. De NCTV was nauw betrokken bij alle coronabesluiten van het kabinet. Of het nu ging om de maskerplicht, de afstandsregels, de avondklok of de vaccinaties, de NCTV adviseerde, suggereerde en bedacht ze. Bovendien fungeerde de NCTV als het doorgeefluik van alle besluiten naar de ministeries. Tijdens de crisis kreeg de NCTV zonder één schot te lossen de macht in handen, concludeerde Van den Bos.

Ambtenaren van het ministerie van VWS, die merkten hoe niet zij maar de NCTV de regie had over het coronabeleid, kwamen tot eenzelfde slotsom. “Dit is een greep naar de macht”, schreef een gedesillusioneerde ambtenaar in een vrijgegeven mailbericht.

Zelfs het veelbesproken Outbreak Management Team, waarnaar het kabinet regelmatig verwees, had tijdens de crisis minder in de melk te brokkelen dan de NCTV. Hetzelfde gold voor het RIVM. Uit de documenten bleek dat de NCTV al coronamaatregelen voorstelde aan het kabinet op het moment dat RIVM nog aan het zoeken was naar een wetenschappelijk klinkende onderbouwing.

In andere westerse landen gebeurde overigens hetzelfde. Ook daar kregen inlichtingendiensten het tijdens de coronacrisis voor het zeggen. Omdat er volgens de Wob-documenten ook overleg was tussen de NCTV en zusterorganisaties in andere landen, was er mogelijk sprake van een internationaal gecoördineerde actie.

Tegen de eigen bevolking

Net als in landen als Australië, Groot-Brittannië en Canada het geval was, hielden de Nederlandse inlichtingendiensten tijdens de crisis de eigen bevolking nauwlettend in de gaten. De NCTV en diensten die met de NCTV samenwerkten maakten nepaccounts aan en registreerden wat bekende en minder bekende coronacritici op internet zeiden. De NCTV schakelde internettrollen in om overheidsstandpunten te verdedigen en critici te beschadigen. Het gebeurde zelfs dat politieagenten aanbelden bij individuen die onwelkome meningen hadden geuit. Neuroloog Jan Bonte, een icoon van de tegenbeweging, verdween na een stekelige tweet een paar dagen achter tralies.

Een overgroot deel van die praktijken was illegaal. Schoof wist dat heel goed. Juristen van diverse ministeries, inclusief dat van hem, herinnerden hem er tot vervelens toe aan. Desondanks ging hij er gewoon mee door. Dat is typerend voor Schoof, vertellen mensen die hem goed kennen in de media. Zij schetsen Schoof als een slimme en ambitieuze technocraat die de grens van wat nog mag opzoekt (volgens de één) of die grens doelbewust overschrijdt (volgens de ander).

Na het wegebben van de coronavrees verbeterde de situatie niet. De strijd van Europese en nationale overheden tegen vermeende desinformatie verhevigde alleen maar. De kabinetten Rutte lieten zich steeds minder aan de democratische spelregels gelegen liggen. Politici met afwijkende meningen staan voor rechter. De schaduw van de NCTV is niet meer over het hoofd te zien.

Stap verder

Toch is het eindpunt van de neerwaartse spiraal nog niet bereikt, suggereert het rapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 57 dat de NCTV in 2022 publiceerde. In dat rapport verklaarde de dienst dat het zich vooral zorgen maakte over mensen die geloven in ‘complottheorieën’. Dat zijn bijvoorbeeld burgers die geloven dat niet gekozen volksvertegenwoordigers, maar een deep state van geheime diensten achter de schermen aan de touwtjes trekt. En dat soort burgers zijn gevaarlijk, aldus de NCTV. “De verspreiding en normalisering van dergelijke theorieën kan aanleiding vormen voor het plegen van extremistische en zelfs terroristische handelingen.”

We zullen niet lang hoeven wachten op een kabinet dat daadwerkelijk maatregelen tegen de dragers van deze ideeën zal treffen. De premier die dit kabinet zal leiden, is er al.

Verder Lezen

Politiek

Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord?

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord?
Foto: ANP

Het is werkelijk wereldnieuws: het onlangs bereikte akkoord voor een nieuwe Nederlandse regering. Van de VS en Canada tot aan Indonesië is aandacht besteed aan het nieuwe regeerakkoord in Nederland dat een aantal basisprincipes van de EU overboord kiepert. In sommige persberichten wordt Wilders ‘’de nieuwe Orban van de EU” genoemd, in andere wordt een oorlog tussen de EU en de nieuw te vormen Nederlandse regering verwacht. Welke plannen van de nieuwe Nederlandse regering staan haaks op die van Brussel en wat voor gevolgen kan dit hebben?

 

Verwarrend politiek programma voor de EU

De European Council on Foreign Relations (ECFR) publiceerde op 17 mei jongstleden een heldere analyse van wat het nieuwe regeerakkoord voor de relatie met de EU gaat betekenen. Volgens de ECFR zijn er een aantal positieve punten in het akkoord die onmiddellijk de steun van de EU zullen krijgen zoals een sterke steun voor het NAVO-beleid en onverminderde steun voor het financieren van de oorlog in Oekraïne. Dit zijn de twee punten die NSC binnen heeft weten te harken. Ook zal de EU het voornemen van de nieuwe Nederlandse regering, om een eigen Europese defensie-industrie op te bouwen, steunen.

Het gaat helemaal fout als de onderwerpen immigratie, douanecontroles, aanpassingen van wetgeving voor de agrarische industrie, milieu, CO2- en stikstofreductie aan de orde komen. Als het hier over gaat, staat het regeerakkoord diametraal tegenover het EU-beleid en, nog erger, tegenover EU-wetgeving. De meeste, zo niet alle, milieu- en immigratieregels van de EU worden geschonden door het regeerakkoord en dat gaat Brussel niet pikken, zo is de verwachting. Een ideologische oorlog tussen de EU-top en de nieuwe Nederlandse regering is een reële mogelijkheid.

 

Samenwerking met andere EU kritische lidstaten en inhoudelijke oorlog met Brussel

Volgens de ECFR-analyse vermeldt het nieuwe Nederlandse regeerakkoord ook als doel het migratiebeleid van de EU aan te passen met de medewerking van ‘gelijkgestemde lidstaten’. Door dit te doen zou de nieuwe coalitie EU-sceptische lidstaten zoals Hongarije een bondgenoot kunnen bieden die zich in bepaalde kwesties tegen de Europese mainstream kan verzetten en daarmee de macht van de EU verzwakken.

Volgens een recent artikel in de Volkskrant gaat de EU ervan uit dat de oorlog tegen de nieuwe Nederlandse regering zelfs een ‘driefrontenoorlog’ zal zijn, eentje waar zelfs Poetin zich niet aan zou wagen: oorlog op de gebieden van migratie, milieu en landbouw.

Ook in Indonesië is het nieuwe regeerakkoord groot nieuws. The Jakarta Post besteedde er een hoofdartikel aan. Daarin staat dat Wilders volledig uit het op 11 april 2024 gesloten EU-migratieakkoord wil stappen. Een actie die de nieuwe regering zal verliezen gezien de wettelijke status van dat Europese migratieakkoord, aldus The Jakarta Post.

 

Alomvattende oorlog met Brusselse machthebbers

Volgens het internationaal bekend politiek nieuwsmagazine Politico, is de nieuwe Nederlandse regering voornemens om op talloze punten de strijd met de EU aan te gaan. In een recente, zeer uitvoerige analyse komt Politico met de volgende strijdpunten tussen de EU en de regering Wilders:

 • Verlaten van het in april gesloten EU-migratiepact
 • Deporteren van mensen zonder geldige verblijfsvergunning of lopende asielaanvraag
 • Dwarsbomen van verdere EU-uitbreidingen met landen als Oekraïne, Moldavië en Georgië
 • Aanzienlijk verminderen van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld dat aan de EU betaald wordt
 • Afschaffing van het EU-stikstofbeleid
 • Verhogen van maximumsnelheid op snelwegen naar 130 kilometer per uur

De nieuwe Nederlandse coalitie gaat een krachtstrijd met de EU opleveren waaruit moet blijken hoe sterk die EU momenteel is, aldus Politico.

 

Europese liberalen zijn de oorlog met nieuwe Nederlandse regering gestart

Op 16 mei jongstleden sprak de voorzitter van de liberalen in het Europese Parlement, Valérie Hayer, zich in de sterkste bewoordingen uit tegen de coalitie tussen VVD en PVV in het nieuwe regeerakkoord. De VVD zit, net als D66, in dezelfde Europese fractie (Renew Europe) waarvan Hayer voorzitter is. De Europese liberalen maken plannen om de hele VVD uit Renew Europe te gooien waardoor de EU-delegatie van de VVD in haar eentje zou komen te staan in Brussel.

“Ik wil graag mijn totale afkeuring en diepe bezorgdheid uiten over de manier waarop de discussies om een regeringscoalitie in Nederland te vormen zich hebben ontwikkeld.” Met deze uitlating gaat Hayer tevens de strijd aan met de Nederlandse VVD-kandidaten voor de verkiezing voor het Europees Parlement op 6 juni 2024.

 

Is er een kans van slagen voor het Nederlandse regeerakkoord?

Het nieuwe regeerakkoord lijkt primair geschreven vanuit een verantwoordelijkheid voor het nationale belang. Dat staat tegenwoordig haaks op de belangen die de EU nastreeft. Het lijkt daarom ook wel een beetje op een strijd tussen David en Goliath.

Lange tijd is het voor Nederlandse politici usance geweest om te verbergen welke wetten uit Brussel komen en welke in Nederland zelf zijn ontwikkeld. Dit blijkt onder andere uit het boek ‘Gedoogdemocratie’ (2011). Dat gaat de komende tijd veranderen.

De aangekondigde strijd tussen de EU en de nog nieuw te vormen Nederlandse regering zal die regering noodzaken om aan Nederlanders duidelijk te maken hoever de almacht van Brussel al is gegaan in de strijd om de macht over ons land. Die duidelijkheid kan leiden tot een eerdere keuze voor een Nexit dan we tot dusver hebben meegemaakt.

Het is goed denkbaar dat alleen een vertrek uit de EU het mogelijk maakt om dit regeerakkoord te realiseren.

Verder Lezen

Politiek

In Canada is het volgende ‘complot’ alweer realiteit geworden

Avatar foto

Gepubliceerd

op

In Canada is het volgende ‘complot’ alweer realiteit geworden
Foto: ANP

Soms vraag je je af hoeveel feiten er nog op tafel moeten komen voordat burgers in de gaten krijgen welke abjecte politici op dit moment op vele plekken in de wereld aan de touwtjes trekken.

‘Social credits’ kennen we uit dictatoriale communistische regimes en zeker niet uit democratieën. We kennen allemaal Justin Trudeau, de vriendelijk ogende president van het ‘democratische’ Canada, die zonder te knipperen met de ogen de protesterende truckers tijdens corona het leven onmogelijk maakte door hun bankrekeningen te blokkeren.

Stelt u zich eens voor dat alle asfaltklevers in Den Haag de volgende dag niet meer bij hun bankrekeningen zouden kunnen komen en dat Yeşilgöz de volgende dag vrolijk zou verkondigen dat ze dit uiteraard wel moest doen om de democratie te beschermen. Exact dat was de verklaring van Trudeau bij de truckers. En toch leeft Canada in een zogenaamde westerse democratie.

Het volgende paradepaardje van Trudeau is nu ‘credit scores’. Het wordt heel simpel uitgelegd: het is een ‘rating score’ van banken en financiële instellingen om burgers te kunnen classificeren in hoeverre ze verstandig met geld omgaan, aldus Trudeau.

Dus als banken vervolgens een lening willen verstrekken, dan kunnen ze de ‘credit score’ even checken. Simpel toch? Bij een ‘goede’ rating kunnen ze een ‘beter’ aanbod doen, want de bank vertrouwt dat men het ook terug gaat betalen. En hoe doe je dat bij mensen die nog geen lening hebben lopen? Dan ga je kijken of ze braaf hun huur betalen! Dus worden nu in het Canada van Trudeau de spelregels veranderd zodat banken alvast kunnen kijken of u uw huur ook netjes betaalt zodat ze u straks een beter aanbod kunnen doen voor een hypotheek!

Wie hier nog denkt dat dit allemaal onschuldig is, die zou zich alleen al moeten afvragen hoe die banken dat de afgelopen 100 jaar hebben gedaan en of ze daar allemaal aan onderdoor zijn gegaan! Natuurlijk wordt u hier een rad voor ogen gedraaid! Het social credit-systeem is al jarenlang ingevoerd in China (grappig hoe ze dat bij de NOS uitleggen), en precies dat is hetgeen Trudeau hier stapsgewijs aan het invoeren is.

Het is de spreekwoordelijke kikker die langzaam in steeds heter water zit totdat het te laat is. Trudeau kon al eerder bankrekeningen gericht blokkeren, zoals de Nederlandse overheid dat ook al doet met dissidenten als Willem Engel en Huig Plug, de social credit score is de volgende stap. Centraal vanuit de overheid geregeld, zogenaamd speciaal voor de banken.

Bij dictaturen wordt de volgende stap altijd verkocht als een voordeel: je kunt er gemakkelijker een hypotheek door krijgen, je krijgt er je vrijheid voor terug, of na lang nadenken bij de CBDC (Central Bank Digital Currency, de digitale euro) “als back-up betaalsysteem, zodat iedereen kan blijven betalen als andere betaalsystemen tijdelijk niet werken.”

Zodra u niet langer denkt dat de overheid het beste met u voor heeft, zult u even snel ontdekken welke creatieve zaken vervolgens óók mogelijk zijn met al die zaken die nu nog als ‘voordelen’ worden gepresenteerd. De verleiding is simpelweg te groot als het volk niet doet wat de politiek wil, ook in Nederland.

Verder Lezen

Recent

De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof
Politiek44 minuten geleden

De gitzwarte slagschaduw van Dick Schoof

Met het naar voren schuiven van de 67-jarige topambtenaar Dick Schoof als opvolger van Mark Rutte begint een nieuw hoofdstuk...

Schokkend: NAVO escaleert in hoog tempo richting WO III Schokkend: NAVO escaleert in hoog tempo richting WO III
Buitenland8 uur geleden

Schokkend: NAVO escaleert in hoog tempo richting WO III

We hebben het nergens in de Nederlandse pers gezien, maar wel talloze keren in de buitenlandse media: de NAVO zet...

Met Dick Schoof in het Torentje is de machtsovername compleet Met Dick Schoof in het Torentje is de machtsovername compleet
Column1 dag geleden

Met Dick Schoof in het Torentje is de machtsovername compleet

In de dystopische coronaperiode, die van totalitaire leugens aan elkaar hing, heb ik mij afgevraagd of de overheid echt maligne...

AI is niet het probleem, maar de totalitaire overheid AI is niet het probleem, maar de totalitaire overheid
Column2 dagen geleden

AI is niet het probleem, maar de totalitaire overheid

In een verkiezingscampagne is het van belang dat je de kiezers weet te bereiken met jouw boodschap. Dat is niet...

CBAM resulteert in verdere sloop van mkb en EU-welvaart CBAM resulteert in verdere sloop van mkb en EU-welvaart
Economie3 dagen geleden

CBAM resulteert in verdere sloop van mkb en EU-welvaart

Een van de vele nieuwe EU-milieuwetten met grote financiële en economische consequenties is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit...

Van dwangpomp weer naar warmtepomp: gezond verstand wint van incompetentie Van dwangpomp weer naar warmtepomp: gezond verstand wint van incompetentie
Opinie6 dagen geleden

Van dwangpomp weer naar warmtepomp: gezond verstand wint van incompetentie

Verheugend nieuws in de kabinetsplannen: de warmtepomp wordt niet meer verplicht. De installatiebranche staat op zijn achterste poten, maar is...

Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord? Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord?
Politiek1 week geleden

Nexit vereist voor realisering nieuw regeerakkoord?

Het is werkelijk wereldnieuws: het onlangs bereikte akkoord voor een nieuwe Nederlandse regering. Van de VS en Canada tot aan...

Het nieuwe kabinet fêteert iedereen, behalve de ondernemer Het nieuwe kabinet fêteert iedereen, behalve de ondernemer
Column1 week geleden

Het nieuwe kabinet fêteert iedereen, behalve de ondernemer

Het moet gezegd worden, het feit dat er überhaupt een hoofdlijnenakkoord is gesloten door de vier formerende partijen is een...

De verzwegen gevolgen van de WHO-verdragen De verzwegen gevolgen van de WHO-verdragen
Gezondheid1 week geleden

De verzwegen gevolgen van de WHO-verdragen

Volgens het demissionair kabinet is er helemaal niks mis met de WHO en de nieuwe WHO-verdragen. Ons land zal ze...

Wat moet ‘vaccinexpert’ Bill Gates met zoveel grond? Wat moet ‘vaccinexpert’ Bill Gates met zoveel grond?
Buitenland1 week geleden

Wat moet ‘vaccinexpert’ Bill Gates met zoveel grond?

Wie de jaren negentig bewust heeft meegemaakt, kent Bill Gates als de baas van Microsoft. Zonder die historische ballast ken...

TrendingThis will close in 0 seconds