Economie

Klaas Knot, geschikt of ongeschikt?

Avatar foto

op

Klaas Knot, geschikt of ongeschikt?
Deel dit nieuws
Foto: Indepen

Autoriteit en vertegenwoordiger

Klaas Knot is bij de meeste mensen bekend als de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en als hoogleraar Bankwezen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was voorheen directeur Financiële Markten aan het ministerie van Financiën en hij was werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Al deze economische functies kon hij bekleden na het behalen van zijn doctoraat economie in 1995. In het kort staat zijn hele academische leven in het teken van de economie en de werking ervan.


Het is dan wellicht ook niet vreemd dat juist deze man op een bepaald moment in zijn leven de president van DNB zou worden, en daarmee de hoogste onafhankelijke economisch autoriteit van Nederland. Niet alleen dat; als president van DNB is Klaas Knot ook de vertegenwoordiger van het nationale economische belang binnen de Europese Centrale Bank (ECB).

Nationaal belang versus Europese strategie

Sinds de introductie van de euro als gezamenlijke valuta lopen we collectief tegen de pijnlijke gevolgen aan van de gedwongen samenvoeging van de landen in Europa. De hele gedachte dat landen in het zuiden van het continent zich financieel zouden kunnen voegen in de landen in het noorden en ook andersom is op z’n minst een utopische gedachte en heeft, zoals we de afgelopen 20 jaar allemaal hebben ervaren, tot economische crises geleid die zijn weerga niet kennen.

De weeffouten in de gezamenlijke valuta leiden dus onvermijdelijk tot misallocaties, financiële instabiliteit en daarmee crises. Vervolgens probeert de ECB middels het monetair beleid deze crises te bestrijden. Dit is op termijn een onmogelijke opgave omdat de instrumenten die ze hebben de enorme verschillen tussen de verschillende financiële culturen nooit kunnen overbruggen.

De onmogelijke taak toch op zich genomen hebbend, komen de vertegenwoordigers van de verschillende nationale banken, waaronder Klaas Knot, met regelmaat samen om belangrijke besluiten over bijvoorbeeld de rente te bespreken alvorens het besluit genomen wordt. En daar knelt het wat betreft de functie van de president van DNB.

Welke mogendheid dient men

De afgelopen jaren heeft de ECB enorme ‘steunpakketten’ aan liquiditeit verschaft; een eufemisme voor het digitaal bijdrukken van biljoenen euro’s met als doel te voorkomen dat het europroject zou falen. Dit door de DNB ondersteund beleid resulteert, zoals altijd na het bijdrukken van valuta, natuurlijk in prijsinflatie. Logisch, want als er meer munteenheden moeten concurreren om dezelfde hoeveelheid producten en diensten, dan zal er altijd prijsinflatie optreden.

Die prijsinflatie noemen we voor het gemak kortweg ‘inflatie’ en hoewel menig econoom al jaren waarschuwt voor de risico’s en gevaren hiervan, heeft de ECB en diens vertegenwoordigers stug verkondigd dat dit niet zou optreden.

Inflatierealiteit

Die inflatie trad niet direct op, en dat heeft de ECB alleen maar aangemoedigd. Er zijn biljoenen euro’s uit het niets de wereld in getoverd. Deze euro’s hebben enorme bubbels veroorzaakt op zo ongeveer iedere markt. Denk aan vastgoed, aandelen, cryptocurrencies, private equity, kunst en luxegoederen. Deze producten worden, heel handig en wellicht ook logisch, niet meegenomen in de berekening van inflatie.

Er komt echter een moment waarop prijsinflatie doorsijpelt in de reële economie en dat is enige tijd geleden dan ook gebeurd; schijnbaar vanuit het niets steeg de officieel gemeten inflatie in Nederland naar 12% en binnen de EU gemiddeld naar een nooit eerder gemeten 7,5%.

Ontkennen, erkennen of liegen

Dat de eerdergenoemde inflatie zou optreden en dat deze, verergerd door de coronacrisis en de daaruit volgende lockdowns, fors zou zijn, kon iedereen met basiskennis van economie van mijlen ver zien aankomen. Toch hebben alle betrokkenen, waaronder Klaas Knot, bij het formuleren van het beleid altijd ontkent dat het zoud leiden tot hoge inflatie.

Toen de inflatie in rap tempo opliep, werd het eerst omhelst. Het was het effect waar men naar streefde. Toen werd ons allemaal verteld dat de enorme inflatie slechts een tijdelijk fenomeen zou zijn. Pas énkele weken geleden gaf de hoogste economische autoriteit van Nederland toe, dat de inflatie noch onder controle, noch tijdelijk zou zijn. Wat hierbij opvalt is dat de gevólgen van deze ongekende inflatie wel nog steeds werden ontkend.

Stagflatie en loon-prijsspiraal

Deze gevolgen zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Prijzen van essentiële goederen en diensten exploderen en Nederlanders met een vast inkomen raken daardoor ook massaal in de financiële problemen. De werkgevers worden geconfronteerd met enorme stijging van kosten en proberen waar mogelijk hun werknemers nog te compenseren met een hoger loon. Dit veroorzaakt een zogenaamde loon-prijsspiraal omdat de oplopende kosten weer leiden tot hogere prijzen, welke werknemers weer aanzetten om te vragen om een hoger loon.

Maar ook de uiterst giftige cocktail van een stagnerende economie met enorme inflatie die we stagflatie noemen is inmiddels ingezet. Ook in Nederland zien we contractie van de werkgelegenheid en dreigen honderdduizend bedrijven failliet te gaan.

Stagflatie is zoals aangegeven een buitengewoon gevaarlijk financieel fenomeen omdat het buitengewoon moeilijk te bestrijden is. Verhóging van de rente verergert de contractie van de economie waardoor meer mensen zakken in werkloosheid en armoede. De rente láág houden verhevigt de inflatie, wat mensen met vaste en lage inkomens de armoede in drukt.

Onkunde of alternatieve agenda

Nog het meest kwalijk van dit alles lijkt het gedrag van de financiële autoriteiten. Zij hebben ons structureel verkeerd geïnformeerd, en dat lijkt zelfs statistisch bijzonder uitzonderlijk. Je zou immers denken dat, net zoals een chimpansee die pijltjes richting een dartbord werpt en één keer een bull’s eye gooit, de informatie ook een keer zou moeten kloppen. En dan ga ik uit van hoogst incompetente, onopgeleide en omhooggevallen bestuurders van essentiële financiële instituten als de ECB en DNB.

De waarheid is dat Klaas Knot helemaal niet onopgeleid is. Hij heeft alle mogelijke economische graden gehaald. Dan dringt zich toch een andere mogelijkheid op; de bijzonder kwalijke mogelijkheid dat Klaas Knot heel goed weet waar hij mee bezig is en welke gevolgen zijn besluiten hebben. Dat hij, ondanks dat hij dit weet, ervoor kiest om ze niet alleen door te zetten, maar ons allemaal ook nog probeert te misleiden door ons verkeerd te informeren over de gevolgen van zijn besluiten. Dat hij deze besluiten dus niet voor ons neemt, maar voor iemand of iets anders dat wel baat heeft bij deze besluiten.

Verder Lezen

1 Reactie

 1. Marijke Hauwert

  22 juni 2022 in 11:49

  Wat Klaas Knot betreft is zijn persoonlijkheid de grootste drijfveer van zijn beslissingen. Het geeft hem een gevole van onbeperkte macht. Neem alleen alle gepensioneerden, die hij ruim TIEN jaar in een neerwaartse financiele situatie heeft gebracht, door zijn 2%-eis. Gepensioneerden hebben daardoor een inkomensverlies geleden van ruim TWAALF procent, iets wat zij nte niet konden missen. Zij hebben daardoor veel zaken die een gepensioneerde zou moeten kunnen doen, je hebt uiteindelijk je hele leven betaald om van een redelijk pensioen te kunnen genieten. Dat is toch wel een fantastische bijdrage van Klaas Knot aan de Nederlandse economie en het begin van een devaluatie van pensioenen (waar blijven de pensioenafspraken ooit gemaakt) verleden jaar is men begonnen, maar het is dodelijk stil van regeringszijde. Wat betekent dat?????

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Economie

Sinds corona worden particuliere bankrekeningen en spaargelden geplunderd

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Sinds corona worden particuliere bankrekeningen en spaargelden geplunderd
Foto: ANP

Er wordt al langer gespeculeerd over een nieuwe op handen zijnde wereldwijde economische crisis. Tegelijkertijd zijn de beurzen nog steeds in opperbeste stemming, is er krapte op de westerse arbeidsmarkten en gaat de inflatie weer richting 2 procent. Er komt een ‘soft landing’ van de wereldeconomie, zo wordt ons verteld. Of wordt het ons wijsgemaakt? Wat rammelt er allemaal onder de motorkap van de westerse economieën? Veel meer dan het blote oog waarneemt.

 

De Kredietcrisis van 2007-2008 werd door te hoge schulden veroorzaakt

De ‘global financial crisis’, ofwel kredietcrisis van 2008 werd volgens de Encyclopedia Brittanica veroorzaakt door de hypothekencrisis in de VS. Vanaf 2001 hadden de opeenvolgende verlagingen van de primaire rente het voor Amerikaanse banken mogelijk gemaakt hypotheekleningen tegen lagere rentetarieven te verstrekken aan miljoenen klanten, die daar normaal gesproken niet voor in aanmerking zouden zijn gekomen gezien hun (te) lage inkomens. Toen de rente in 2005 eindelijk begon te stijgen, daalde de vraag naar woningen, waardoor de huizenprijzen daalden en ‘onder water’ kwamen te staan. Tegelijkertijd konden de eigenaren met lage inkomens de hogere rente niet meer opbrengen en gingen massaal failliet.

Terwijl miljoenen mensen hun huis, baan en spaargeld verloren, steeg het armoedecijfer in de Verenigde Staten van 12,5 procent in 2007 naar ruim 15 procent in 2010.

Net toen de wereldeconomie weer wat uit het dal leek te kruipen (in de zomer van 2009) brak in de EU de zogeheten eurocrisis uit, nadat Griekenland niet meer in staat bleek zijn staatsschulden aan voornamelijk Duitse en Franse banken af te lossen.

Verdragsregels Eurogebied met voeten getreden

De Europese begrotingsregels, neergelegd in het Verdrag van Maastricht, bleken door het merendeel van de eurozonelidstaten veelvuldig overtreden te zijn. In 2011, elf jaar na het invoeren van de euro, overtraden België en Italië ieder jaar één of beide criteria; Griekenland overtrad beide in alle 10 jaar dat men de euro gebruikte. De in het verdrag voorziene boetes werden geen enkele keer opgelegd door de EU zodat de totale overheidsschulden van de meeste Euro lidstaten explodeerden boven de grens van 60 procent van het bnp.

Centrale banken FED en ECB aan zet met de verkeerde instrumenten

Om de grootste Amerikaanse banken (systeembanken) te redden, moest de Amerikaanse overheid geld lenen bij de Centrale Bank van de VS, de FED. Dat gaat in de vorm van het uitgeven van staatsobligaties die vervolgens door de FED worden opgekocht met ‘uit het niets gedrukt geld’, ook wel Quantitative Easing (QE) genoemd.

De FED begon daarmee in 2008 zodat er begin 2009 al tweemaal zoveel geld op de balans van de FED stond dan voor de crisis van 2007-2008. Zie grafiek hieronder:

Op bovenstaande wijze werd een te hoge schuld in 2007 opgelost met een schuld die tweemaal zo hoog werd in 2009 en zeven (!!) maal zo hoog na het begin van de coronacrisis.

Gestimuleerd door de FED en de financiële crisis in Griekenland, besloot de ECB hetzelfde te doen vanaf de zomer van 2012 en na de ‘whatever it takes’ speech van toenmalig ECB-voorzitter Mario Draghi.

Ook de ECB begon met printen waardoor de gezamenlijke EU-staatsschuld meer dan verdubbelde in de periode vanaf 2007 door het bijgedrukte geld van de ECB.

Ook de ECB veroorzaakte (net als de FED) een zevenmaal zo hoge hoeveelheid geld in omloop tussen 2007 en 2021! Maar met een groot verschil! In procenten van het Bruto Nationaal Product, drukte de ECB 13 procent meer geld bij dan de FED tot aan de coronacrisis van 2020.

In verhouding tot de verdiencapaciteit van de EU, drukte de ECB 13 procent meer geld bij dan de FED in verhouding tot die van de VS. Levensgevaarlijk!

Veiligheidskleppen bij de explosie van bijgedrukt geld

Iedereen begrijpt wel dat de explosief gestegen (staats-) schulden als gevolg van de explosief gestegen hoeveelheid geld niet tegen de oude rente tarieven uitgeleend konden worden. Dus de rentes moesten omlaag. Ook daarvoor hebben beide centrale banken FED en ECB gezorgd. Die rente ging naar nul en er werd gesproken van ‘gratis geld’.

Naast die lagere rente, werden de commerciële banken in de Eurozone en de VS verplicht om minimum liquiditeitsreserves aan te houden in geval van een volgende financiële crisis en mogelijke ‘run’ op banken als mensen in paniek bij hun geld wilden komen.

De FED hanteerde een reserve verplichting van 10 procent bij iedere Amerikaanse bank met meer dan 124 miljoen dollar op de balans. De ECB eiste van alle banken in de Eurozone dat zij 2 procent liquiditeiten aan zouden houden van hun balanstotaal, ongeacht de omvang daarvan.

Vanaf de uitbraak van COVID-19 vielen alle financiële veiligheidskleppen weg

Je ziet in de eerste twee bovenstaande grafieken al hoe hysterisch het fout ging vanaf maart 2020, de coronacrisis. In slechts één jaar tijd drukt de FED er 3 biljoen dollar bij om het helicoptergeld van toenmalig president Trump uit te kunnen delen. Dat is evenveel geld bijgedrukt in één jaar als de daaraan voorafgegane tien jaar!!!

De ECB besloot om in 2020 van 4,8 biljoen euro naar 7,5 biljoen euro bij te drukken: een stijging van 2,7 biljoen euro in slechts één jaar.

Maar nu komt het: In 2020 besloten de FED en de ECB beiden om hun veiligheidskleppen tegen bankruns op te geven. De FED ging van de 10 procent reserve-eis naar 0 procent! De ECB ging van 2 procent naar 1 procent.

Bij een bankrun op westerse banken hebben die banken vrijwel geen reserves meer!

Hoe sinds corona jouw bankrekening en spaargelden verder worden geplunderd

Commerciële banken hoeven van de FED dus geen voorbehoedsmiddel tegen bankruns meer aan te houden en bij de ECB nauwelijks. Nagenoeg alle liquiditeiten kunnen uitgeleend worden tegen inmiddels door de ECB en FED fors verhoogde rentes.

De FED en ECB lijken wel te stelen van de armen om de rijken te belonen.

Als je pakweg 100.000 euro spaargeld naar een bank brengt, levert dat ergens tussen de 1,25 en 1,5 procent aan rente bij een grootbank op. Als die grootbank jouw 100.000 euro bij de ECB deponeert, levert dat de grootbank 4 procent rente bij de ECB op. Dus jouw 100.000 euro spaargeld levert je zelf 1.500 euro per jaar op en jouw bank ontvangt 4.000 euro per jaar.

Is dat even makkelijk en risicoloos geld verdienen voor de bank met het spaargeld van zijn cliënten!

Momenteel hebben de commerciële banken in de eurozone ongeveer 3,7 biljoen euro bij de ECB geplaatst en levert dat deze banken een jaarlijkse rente van 145 miljard euro op. Die door de ECB aan banken te betalen rente veroorzaakt een verlies bij de ECB.

En raad eens wie dat verlies van de ECB gaat betalen? Juist; wij allen, met dank aan de ECB.

We moeten van de euro af en terug naar een eigen munt, net als Zweden, Polen en Hongarije. Dan heeft DNB ook weer een echte functie.

Verder Lezen

Economie

Fake news en desinformatie over de Nederlandse economie

Avatar foto

Gepubliceerd

op

Fake news en desinformatie over de Nederlandse economie
Foto: ANP

Ik heb een gruwelijke hekel aan nepnieuws en desinformatie en kies daarom altijd zorgvuldig mijn bronnen. Het valt me op dat sinds het jaar 2020 steeds meer nepnieuws en desinformatie over onze eigen economie wordt verspreid. Vaak ook nog eens door zogenaamde betrouwbare bronnen die algemeen geaccepteerd zijn. Hoe kom ik tot deze conclusie, waarom wordt er zoveel verwarrende informatie over de economie verspreid en welke risico’s heeft deze aanpak?

 

Nederlandse economie bijzonder sterk

Met bovenstaande kop opent BNR Nieuwsradio een artikel op 26 juni 2024. Het artikel is afkomstig van de BNR-redactie en meldt onder andere het volgende: “Ondanks dat de rente in 2022 in recordtempo naar een hoog niveau werd gebracht, blijkt de Nederlandse economie verrassend weerbaar te zijn tegen de gevolgen ervan. Dat stellen economen van De Nederlandsche Bank in economenvakblad ESB. ‘Bedrijven hadden te weinig capaciteit en de werkloosheid was bijzonder laag – en is dat nog steeds. Dat betekent dat de schade eigenlijk maar heel beperkt kon zijn’, zegt DNB-econoom Gerbert Hebbink.”

Ook de rest van het artikel gaat grotendeels over de visie van De Nederlandse Bank (DNB) zoals verwoord door econoom Hebbink. Die visie behandelt niets over mogelijke toekomstige ontwikkelingen op economisch gebied. Bedenk even dat DNB aandeelhouder is in de Europese Centrale Bank (ECB) en het beleid daarvan uitvoert. Kom ik nog op terug.

Nederlandse economie bijzonder zwak

Tot deze conclusie kom ik zelf als ik de onderstaande feitelijkheden op een rijtje zet:

 • De inflatie in de eurozone is weer aan het oplopen en de loonkosten stegen afgelopen kwartaal harder dan het eerste kwartaal, is te lezen via dezelfde BNR Nieuwsradio in een artikel van 16 juni 2024.
 • De omzet van de Nederlandse industrie is tot op heden 5,5 procent lager dan vorig jaar, aldus het CBS.
 • Nederlandse gemeenten zien in dit jaar hun lasten gemiddeld met 9 procent stijgen. Die stijging gaan we terugzien in toenemende gemeentelijke belastingen.
 • De Nederlandse groothandelaren hadden het eerste kwartaal van 2024 bijna 6 procent minder omzet dan in 2023.
 • Eind mei publiceerde het CBS een analyse van de Nederlandse economie in 2024. Conclusie: “Het economisch beeld verslechterd verder.”
 • De CBS Conjunctuurklok daalt maand op maand in 2024 verder naar beneden (zie grafiek hieronder).
 • Dit jaar is er voor het eerst sinds 2015 een structurele daling in de verkoopprijzen van kantoren door toenemende leegstand.
 • En als klap op de vuurpijl: de Nederlandse economie kromp geen 0,1 procent in het eerste kwartaal, maar een schrikbarende 0,5 procent. Vijf keer zoveel dan eerder berekend!

Dat lees je in dit CBS bericht waaraan (bewust?) nauwelijks aandacht werd besteed door de Mainstream Media.

CBS-grafiek dalende conjunctuur vanaf 2023

De meeste economische desinformatie is afkomstig van DNB en dat is geen toeval

Als je nu de vele publicaties van het CBS over de Nederlandse economie afzet tegen de hosanna verhalen van De Nederlandse Bank, dan kun je niet anders concluderen dat één van beide partijen er grof naast zit. Aangezien het CBS zich van harde cijfers en statistieken bedient, moet dat wel DNB zijn en dat is zeer verontrustend, maar ook zeer verklaarbaar.

De Nederlandse Bank is namelijk niet meer Nederlands, maar een filiaal van de ECB van mevrouw Lagarde. Die ECB is er vooral op gericht om het aantal landen dat de euro gebruikt zo groot mogelijk te houden, inclusief de vele zwak presterende broeders. In dat kader heeft ze onlangs de basisrente verlaagd, terwijl de inflatie binnen de eurozone nog steeds veel te hoog is.

De ECB neemt deze wanhoopsdaad om de zwakke eurolanden met torenhoge schulden tegemoet te komen, aldus econoom Edin Mujagic. Hij legt in dit artikel kort en krachtig uit hoe het werkt.

Als filiaalhouder van de ECB, moet DNB uiteraard dezelfde taal spreken en dat heeft als consequentie dat er rooskleuriger verhalen over de Nederlandse economie de wereld in moeten worden geslingerd dan realistisch is.

Immers, Nederlanders zullen eerder genegen zijn om al die ongunstige ECB maatregelen (ten voordele van zwakke lidstaten) te accepteren als ze het idee hebben dat de eigen economie nog wel een stootje kan hebben.

Welnu, dat stootje kunnen we niet meer hebben als je de CBS-cijfers op een rij zet.

Het risico van de hierboven beschreven economische desinformatie is dat Nederlandse bedrijven en burgers zich veilig wanen en geen (of te laat) voorbereidingen treffen om een naderende crisis het hoofd te bieden.

Zelfs het verhaal dat het nog geweldig gaat op de Nederlandse arbeidsmarkt zou ik als misinformatie willen bestempelen. Om twee redenen:

 • Het aantal openstaande vacatures neemt al sinds 2023 af.
 • Het aantal uren dat er gemiddeld wordt gewerkt in Nederland, ligt op het laagste niveau van alle EU-landen (32,1 uur). Dit komt door de unieke deeltijdcultuur: nergens ter wereld is het aandeel van zowel vrouwen als mannen dat in deeltijd werkt hoger, aldus ons ministerie van Financiën.

Kortom: hierbij een oproep aan alle zichzelf respecterende mediabedrijven in de financiële en economische hoek om een compleet beeld van de economische ontwikkelingen in ons land te geven in plaats van de ECB of DNB als voornaamste informanten te zien.

 

Verder Lezen

Pensioen

375 Miljard euro van Nederlandse pensioenen verkwanseld

Avatar foto

Gepubliceerd

op

375 Miljard euro van Nederlandse pensioenen verkwanseld
Foto: ANP

Het komt nauwelijks in de dagbladen terecht, maar soms wel in kwaliteitsbladen als De Groene Amsterdammer; voor hoeveel honderden miljarden er verloren gaan aan pensioenvoorzieningen als gevolg van wanbeleid door overheden en centrale banken. Het is complexe materie die veel meer aandacht verdient, maar door de complexiteit vaak niet als onderwerp wordt besproken. Hier toch een poging daartoe middels citaten uit overheidsstukken en kwaliteitsbladen als De Groene. Daarbij het besef dat het om een beperkt overzicht van (complexe) feiten gaat.

 

Het geprivatiseerde ABP en het mysterie van de verdwenen 15 miljard pensioengeld

In 2018 verscheen een artikel op de website van ABP Pensioenen van de hand van econoom drs. Hennie Kemner, oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).

Kemner onderzocht een ‘pensioenroof’ die door het kabinet-Lubbers III gedaan is ten laste van de pensioenpot van het ABP. Het ging concreet om een totaalbedrag van 15 miljard euro dat gebruikt zou zijn om gaten in de begroting van kabinet-Lubbers III te dekken. Kemner komt tot de volgende conclusies in zijn artikel:

 • De privatisering van het ABP in 1994 heeft de ABP-pensioenverzekerden veel gekost namelijk: schrapping van de welvaartsvastheid, verslechtering van het weduwepensioen en verslechtering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • “… is in ieder geval 32,86 miljard gulden, ofwel 15 miljard euro, aan de kas van het ABP onttrokken.”
 • “De ABP-pensioenverzekerden zijn jarenlang benadeeld. Allerlei rekenkundige trucs zijn gebruikt om dat te verhullen. De Tweede Kamer heeft die waarschijnlijk niet of niet allemaal doorzien. Ook het toenmalige bestuur van het ABP heeft het op zijn beloop gelaten.”
 • “Door ambtenaren betaalde premies werden hierbij eveneens rechtstreeks in de schatkist gestort. De strooptocht die het Rijk heeft ondernomen in de kas van het ABP en het vooruitschuiven van de problemen onder het motto ‘na ons de zondvloed’ illustreren de bestaande stereotypering dat het Rijk noch over een geweten noch over fatsoen beschikt.”

375 Miljard euro aan pensioenen verdampt in 2022

Als je dit artikel leest in de Groene Amsterdammer van 16 november 2022, dan valt die geroofde 15 miljard euro in de jaren ’90 nog wel mee!

De Groene betoogt in het artikel dat eind 2021 nog 1.815 miljard euro in de Nederlandse pensioenspaarpot zat, en eind 2022 nog maar 1.440 miljard. Een verlies van 375 miljard. 375.000.000.000 euro, oftewel dertigduizend euro per pensioenspaarder. Weg, foetsie!

De Groene schrijft: “Het geld verdampte doordat aandelen en andere financiële producten waar de pensioenfondsen in beleggen, veel minder waard werden.”

Het jaar 2022 was inderdaad een relatief beroerd jaar voor aandelen. De AEX verloor dat jaar bijna 14 procent. Dat is echter niet de hele verklaring van de 375 miljard euro verlies aan pensioengelden.

Een aanzienlijk deel van het door pensioenfondsen belegde vermogen zit in (staats-)obligaties. De rente daarop is door ECB-beleid (ten gunste van zwakke eurolidstaten) jarenlang kunstmatig laag gehouden. Gevolg van dat ECB-(wan-)beleid is dat de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen optisch te laag is. Het Eindhovens Dagblad noemt dit “de grootste pensioenroof ooit.”

In 2023 weer tientallen miljarden pensioengeld verdwenen

Uit het verslag van de vergadering van de Eerste Kamer van 14 november 2023, blijkt dat er in dat jaar weer tientallen miljarden euro’s uit pensioenpotten zijn verdwenen: “De Nederlandsche Bank heeft 63 miljard aan vermogensverliezen voor de pensioenfondsen in het derde kwartaal van 2023 gerapporteerd. Het vermogen is gedaald van 1.485 miljard naar 1.422 miljard in één kwartaal.”

Je moet je zo langzamerhand ernstige zorgen gaan maken!

De deskundigen binnen de Eerste Kamer zijn het niet eens met de conclusie uit het verhaal van de Groene Amsterdammer. Niet de volatiele aandelenkoersen zijn oorzaak van de tientallen miljarden euro’s verlies, maar het rampzalige rentebeleid van de ECB!

Het verslag meldt ook: “Het vermogensverlies van de pensioenfondsen is absoluut ongekend, maar heeft weinig te maken met de beurskoersen van de aandelen. De enorme verliezen zijn volledig te wijten aan het verlies op de vastrentende waarden en rentederivaten. Onze fondsen zitten vol met verlieslatende obligaties en rentederivaten waar zo’n beetje iedere dag geld bijgestort moet worden. Het is nu één groot slagveld achter de schermen bij de pensioenfondsen.”

Wat mij persoonlijk zo kwaad maakt, is dat de door de ECB veroorzaakte catastrofe niet wordt aangepakt. Om het onvoorstelbare drama dat door die ECB is veroorzaakt, te verdoezelen, is een nieuw, uiterst gevaarlijk idee bedacht.

De oplossing om nadelig ECB-beleid te camoufleren: een nieuw pensioenstelsel vanaf 2024

“De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen”, aldus Pensioenduidelijkheid.nl.

De website geeft geen enkele uitleg over de zinsnede “maar dat is aan het veranderen”. Die uitleg krijg je wel uit het verslag van de Eerste Kamer van 14 november 2023: “De enorme verliezen zijn volledig te wijten aan het verlies op de vastrentende waarden en rentederivaten”.

De Rijksoverheid legt hier uit hoe dat nieuwe pensioenstelsel eruitziet. In het nieuwe stelsel wordt het beleggingsrisico bij de pensioengerechtigde zelf gelegd. De pensioenbelofte, waarbij pensioenuitkeringen rekening houden met prijs- of looninflatie, is weg. Het nieuwe stelsel laat de ECB verder vrij in het ontwikkelen van welk wanstaltig rentebeleid dan ook ten gunste van de zwakkere EU-lidstaten.

Verder Lezen

Recent

Materiële welvaart in Nederland fors gedaald: het geld is op! Materiële welvaart in Nederland fors gedaald: het geld is op!
Politiek16 uur geleden

Materiële welvaart in Nederland fors gedaald: het geld is op!

Haaks op alle hosanna verhalen over de Nederlandse economie door media als FD en BNR Nieuwsradio, staat “Materiële Welvaart in...

Hoe Macron de verkiezingen in Frankrijk kon manipuleren Hoe Macron de verkiezingen in Frankrijk kon manipuleren
Politiek2 dagen geleden

Hoe Macron de verkiezingen in Frankrijk kon manipuleren

Het leek gegarandeerd: een glansrijke overwinning van de Franse partij van Marine Le Pen, Rassemblement National (RN), tijdens de recente...

Moordaanslag op Donald Trump gebagatelliseerd door Nederlandse media Moordaanslag op Donald Trump gebagatelliseerd door Nederlandse media
Column3 dagen geleden

Moordaanslag op Donald Trump gebagatelliseerd door Nederlandse media

Op 13 juli 2024 pleegde de 20 jaar oude Thomas Matthew Crooks een moordaanslag op oud-president en waarschijnlijk toekomstig president...

Dit moet je weten voordat je straks het vogelgriepvaccin neemt Dit moet je weten voordat je straks het vogelgriepvaccin neemt
Gezondheid5 dagen geleden

Dit moet je weten voordat je straks het vogelgriepvaccin neemt

Het vogelgriepvaccin Audenz, dat ziekte na besmetting met het H5N1-virus zou moeten voorkomen, heeft een vervelende bijwerking. Je gaat er...

PVV pleegt harakiri in de Tweede Kamer PVV pleegt harakiri in de Tweede Kamer
Column6 dagen geleden

PVV pleegt harakiri in de Tweede Kamer

Op 22 november 2023 bracht half Nederland een proteststem uit op het NSC van Pieter Omtzigt en op de PVV...

De hypocrisie van slavernij-excuses De hypocrisie van slavernij-excuses
Column6 dagen geleden

De hypocrisie van slavernij-excuses

De recente aandacht voor Keti Kotie, het slavernijverleden en de misdaden tegen de menselijkheid tegen de zwarte medemens begaan door...

Oekraïne conflict gaat over geld en macht, niet over Oekraïne Oekraïne conflict gaat over geld en macht, niet over Oekraïne
Politiek7 dagen geleden

Oekraïne conflict gaat over geld en macht, niet over Oekraïne

Twan Houben publiceerde in november 2022 een eerste artikel over de financieel-economische redenen waarom de EU zoveel geld en energie...

Sinds corona worden particuliere bankrekeningen en spaargelden geplunderd Sinds corona worden particuliere bankrekeningen en spaargelden geplunderd
Economie1 week geleden

Sinds corona worden particuliere bankrekeningen en spaargelden geplunderd

Er wordt al langer gespeculeerd over een nieuwe op handen zijnde wereldwijde economische crisis. Tegelijkertijd zijn de beurzen nog steeds...

Woorden verbieden per motie, gewoon omdat het kan! Woorden verbieden per motie, gewoon omdat het kan!
Opinie1 week geleden

Woorden verbieden per motie, gewoon omdat het kan!

De huidige linkse oppositie heeft iets nieuws gevonden! Woorden verbieden per motie! En zo kan het geschieden dat het woord...

Een hoofddoekje voor het bloeden Een hoofddoekje voor het bloeden
Column1 week geleden

Een hoofddoekje voor het bloeden

Terwijl het “Oranjelegioen” -een term die moed doet vermoeden- maar die in werkelijkheid staat voor een meute identiek geklede bierbuiken,...

TrendingDit zal sluiten in 0 seconden